2012: Sõltumatu audiitori aruanne 2011

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2011. majandusaasta aruandele  – AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.