2012: AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 22. mail 2012.aastal kell 09.00-11.27 Tallink Spa & Conference hotellis. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 791 304 häält, s.o 78,96% häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 15 789 711, s.o 99,99% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi 2011. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 15 781 515, s.o 99,94% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2011. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 21 513 000 eurot. Jaotada dividendidena 16 800 600 eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2011.a seisuga kogunenud 40 863 000 eurosest jaotamata kasumist, sh 2011.a 21 513 000 eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,84 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2012.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 05. juuni 2012.a kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine

OTSUS: Seoses asjaoluga, et hr Robert John Gallienne’i, Valdur Laidi, Mart Mägi ja Rein Ratase volituste tähtaeg AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmena lõppesid 18.05.2012.a, puudub eelmainitud liikmete tagasikutsumise vajadus enne nende kandidatuuri taasesitamist. Valitava nõukogu liikme hr Simon Roger Gardiner´i ametisoleku aeg lõpeb 14.12.2012.a, seetõttu kutsuda 15 737 850, s.o 99,66% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr Simon Roger Gardiner.

4. Nõukogu liikmete valimine

OTSUS: Valida hr Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks 15 743 099, s.o 99,69% poolthäälega, valida hr Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks 15 744 120, s.o 99,70% poolthäälega, valida hr Valdur Laid AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks 15 690 417, s.o 99,36% poolthäälega, valida hr Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks 15 684 329, s.o 99,32% poolthäälega ja valida hr Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks 15 714 400, s.o 99,51% poolthäälega – kõik ametiaja algusega alates 22.05.2012.a.

5. Audiitori valimine

OTSUS: AS PricewaterhouseCoopers on 2011. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid AS-i PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas. Määrata 15 731 936, s.o 99,62% poolthäälega Seltsi 2012. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

6. Aktsionäri kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

OTSUS: 15 750 434, s.o 99,74% poolthäälega saata Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministrile ning peaministrile ühe ASTV aktsionäri ettevalmistatud küsimus: „Palun Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministrilt informatsiooni selle kohta, milliseid abinõusid on majandus- ja kommunikatsiooniministril kavas tarvitusele võtta kohalike ja välismaiste investorite huvide kaitseks käesolevaks ajaks tekkinud olukorras, kus jõustunud õigusaktid on oluliselt muutnud neid tingimusi, mis kehtisid ajal, mil toimus seltsi aktsiate erastamine ning nende avalik pakkumine Tallinna Börsil?”