2012: Taustinformatsioon päevakorra kohta

1. Päevakorra punkt nr 2 – Miks makstakse sellises suuruses dividende?

Enne otsuse langetamist analüüsis AS-i Tallinna Vesi juhatus põhjalikult ettevõtte rahavoogusid järgneva äriplaani perioodi jooksul, et oleks tagatud täielik vastavus kõikidele tootmisstandarditele ning saaksid täidetud ettevõtte lepingulised kohustused.

AS Tallinna Vesi peab regulaarset dialoogi ettevõtte suuremate aktsionäridega. Nende kohtumiste käigus on enamus aktsionäre esitanud oma nägemuse dividendimäärast, mida oleks kohane maksta ettevõtte omanikele aastal 2011. Otsuse tegemisel on ettevõte arvestanud esitatud arvamusi, aga ka asjaolu, et 2010. aasta puhaskasum oli tavapärasest väiksem 2010. aasta dividendidelt makstud tulumaksu tõttu.

Ülaltoodud tegurite arvessevõtmise tulemusena tegi AS-i Tallinna Vesi juhatus ettevõtte nõukogule ettepaneku määrata 2011. aastal väljamakstavate dividendide kogusummaks 16 405 105 eurot. Juhatuse poolt tutvustatud analüüsi ja esitatud ettepanekut kaalus ettevõtte nõukogu, mis otsustas ettepaneku vastu võtta. Dividendide maksmise ettepanek on lisatud 24. mail 2011 toimuva ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku päevakavasse (päevakorra punkt nr 2).

Lõpliku otsuse 2011. aastal välja makstavate dividendide osas teevad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid üldkoosolekul.

2. Päevakorra punkt nr 3 ja 4 – Miks kutsutakse nõukogu liikmed nõukogust tagasi ja valitakse uuesti?

Seoses vajadusega ühtlustada valitavate nõukogu liikmete ametisoleku aeg, mille lõppemise tähtpäevad on aastate jooksul hakanud erinema, otsustas Selts ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja tagasi valida valitava nõukogu liikme hr Simon Roger Gardiner’i, kelle ametisoleku aeg lõpeb 14.12.2012.a.

Seoses asjaoluga, et hr Robert John Gallienne’i, Valdur Laidi, Mart Mägi ja Rein Ratase volituste tähtaeg AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmena lõppesid 18.05.2012.a, on vajalik valida nõukogu liikmed.

3. Päevakorra punkt nr 6 –Miks on vaja hääletada aktsionäri poolt Eesti Valitsusele saadetava kirja üle?

Möödunud aasta aktsionäride üldkoosolekul tegi osa aktsionäre koosoleku raames ettepaneku küsimuse esitamiseks, kuid seda teemaalgatust ei olnud võimalik arutlusele ega hääletusele võtta Tallinna linna esindajale antud piiratud volituse tõttu. Seetõttu on samad aktsionärid käesoleval aastal esitanud Seltsi nõukogule kirja, millega palutakse esitada Eesti Vabariigi peaministrile ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile kiri, millega palutakse Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministrilt informatsiooni selle kohta, milliseid abinõusid on majandus- ja kommunikatsiooniministril kavas tarvitusele võtta kohalike ja välismaiste investorite huvide kaitseks käesolevaks ajaks tekkinud olukorras, kus jõustunud õigusaktid on oluliselt muutnud neid tingimusi, mis kehtisid ajal, mil toimus seltsi aktsiate erastamine ning nende avalik pakkumine Tallinna Börsil.