2014: Taustinformatsioon päevakorra kohta

1. Päevakorra punkt nr 2 – Miks makstakse sellises suuruses dividende?

Enne otsuse langetamist analüüsis AS-i Tallinna Vesi juhatus põhjalikult ettevõtte rahavoogusid järgneva äriplaani perioodi jooksul, et oleks tagatud täielik vastavus kõikidele tootmisstandarditele ning saaksid täidetud ettevõtte lepingulised kohustused.

AS Tallinna Vesi peab regulaarset dialoogi ettevõtte suuremate aktsionäridega. Nende kohtumiste käigus on enamik aktsionäre esitanud oma nägemuse dividendimäärast, mida oleks kohane maksta ettevõtte omanikele aasta 2013 kohta. Otsuse tegemisel on ettevõte arvestanud esitatud arvamusi.

Ülaltoodud tegurite arvessevõtmise tulemusena tegi AS-i Tallinna Vesi juhatus ettevõtte nõukogule ettepaneku määrata 2013. aasta kohta väljamakstavate dividendide kogusummaks 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot. Juhatuse poolt tutvustatud analüüsi ja esitatud ettepanekut kaalus ettevõtte nõukogu, mis otsustas ettepaneku vastu võtta. Dividendide maksmise ettepanek on lisatud 20.05.2014.a toimuva ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku päevakavasse (päevakorra punkt nr 2).

Lõpliku otsuse 2013. aasta kohta välja makstavate dividendide osas teevad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid üldkoosolekul.

2. Päevakorra punkt nr 3 – Miks valitakse nõukogu liikmed?

Seoses asjaoluga, et hr Robert John Gallienne’i, Simon Gardiner’i, Mart Mägi ja Rein Ratase volituste tähtaeg AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmena lõppevad 22.05.2014.a, on vajalik valida nõukogu liikmed.