2014: Sõltumatu audiitori aruanne 2013

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2013. majandusaasta aruandele – AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.