2014: Hääleõiguste koguarv ja hääleõiguste arv aktsia liikide kaupa

AS Tallinna Vesi (edaspidi ASTV) on kokku 20,000,001 (kakskümmend miljonit ja üks) aktsiat. Aktsiate koguarvust on 20,000,000 (kakskümmend miljonit) hääleõigusega aktsiat (edaspidi A-aktsiad) ning 1 (üks) piiratud hääleõigusega aktsia (edaspidi B-aktsia).

Iga ASTV A-aktsia annab selle omanikule ASTV aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda ASTV aktsionäride üldkoosolekul, ASTV kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses ja ASTV põhikirjas sätestatud õigused.

ASTV B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda ASTV aktsionäride üldkoosolekul, ASTV kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses sätestatud ning ASTV põhikirjas ettenähtud õigused. B-aktsia annab selle omanikule ASTV aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle järgmiste küsimuste otsustamisel:

  • ASTV põhikirja muutmine;
  • ASTV aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  • vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  • oma aktsiate omandamine ASTV poolt;
  • ASTV ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
  • ASTV juhatuse või nõukogu nõudel ASTV tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega ASTV aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.