2014: Täiendavate küsimuste päevakorda võtmise ja otsuste eelnõude esitamise kord

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastavad nõuded tuleb esitada postiga või elektrooniliselt nii, et need laekuks AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 04.05.2014.a (kaasa arvatud).

Iga täiendava üldkoosoleku päevakorra küsimuse ettepaneku kohta tuleb kirjalikult (postiga või elektrooniliselt) esitada ka vastav otsuse eelnõu või põhjendus.

Üldkoosolekule võib esitada otsustamiseks küsimusi, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse vastavalt äriseadustiku §-le 298.
Juhul, kui esitatakse ainult täiendav päevakorrapunkt ilma otsuse eelnõu või põhjenduseta, siis ei ole ettepanek esitatud nõuetekohaselt, vastavuses seaduse nõuetega ning sellist ettepanekut ei ole üldkoosolekul võimalik kaaluda, mistõttu seda üldkoosolekul täiendava päevakorrapunktina ei käsitleta.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta, nii üldkoosoleku kutses kajastatud kui ka teiste aktsionäride täiendavate päevakorrapunktide ettepanekute kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui kolme (3) päeva enne üldkoosoleku toimumist. Seega tuleb otsuste eelnõu ettepanekud esitada postiga või elektrooniliselt nii, et need laekuks AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 16.05.2014.a. tööpäeva lõpuks (s.o kl 17.00 GMT+2).

AS-ile Tallinna Vesi laekunud täiendavate päevakorra punktide nõuetekohased ettepanekud ja olemasolevate ning täiendavate päevakorrapunktide otsuste eelnõud või põhjendused koos aktsionäri nimega, kes ettepaneku esitas, avaldatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel ettepaneku laekumisele järgneval tööpäeval. Täiendavate päevakorrapunktide numeratsioon algab üldkoosoleku kutsel kajastatud viimase päevakorra punktile järgnevast numbrist, st täiendavad päevakorrapunktid lisanduvad algsele üldkoosoleku päevakorra numeratsioonile.

Üldkoosoleku juhataja tutvustab kõiki, nii kutses kajastatud kui täiendavaid päevakorra punkte ja vastavate otsuste eelnõusid või põhjendusi, mh ka kutses avaldatud päevakorrapunktide alternatiivseid otsuste eelnõusid üldkoosoleku alguses koos päevakorra tutvustamisega.