2013: Taustinformatsioon päevakorra kohta

1. Päevakorra punkt nr 2 – Miks makstakse sellises suuruses dividende?

Enne otsuse langetamist analüüsis AS-i Tallinna Vesi juhatus põhjalikult ettevõtte rahavoogusid järgneva äriplaani perioodi jooksul, et oleks tagatud täielik vastavus kõikidele tootmisstandarditele ning saaksid täidetud ettevõtte lepingulised kohustused.

AS Tallinna Vesi peab regulaarset dialoogi ettevõtte suuremate aktsionäridega. Nende kohtumiste käigus on enamik aktsionäre esitanud oma nägemuse dividendimäärast, mida oleks kohane maksta ettevõtte omanikele aasta 2012 kohta. Otsuse tegemisel on ettevõte arvestanud esitatud arvamusi.

Ülaltoodud tegurite arvessevõtmise tulemusena tegi AS-i Tallinna Vesi juhatus ettevõtte nõukogule ettepaneku määrata 2012. aastal väljamakstavate dividendide kogusummaks dividendidena 17 400 600 (seitseteist miljonit nelisada tuhat kuussada) eurot. Juhatuse poolt tutvustatud analüüsi ja esitatud ettepanekut kaalus ettevõtte nõukogu, mis otsustas ettepaneku vastu võtta. Dividendide maksmise ettepanek on lisatud 21. mail 2013 toimuva ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku päevakavasse (päevakorra punkt nr 2).

Lõpliku otsuse 2012. aasta kohta välja makstavate dividendide osas teevad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid üldkoosolekul.

2. Päevakorra punkt nr 3 – Miks kutsutakse nõukogu liige nõukogust tagasi?

Seoses sõltumatute nõukogu liikmete vahetust puudutava hea ühingujuhtimise tavaga valitakse sõltumatu nõukogu liige mitte enam kui seitsmeks aastaks järjest. Kuna hr Valdur Laid on olnud AS-i Tallinna Vesi sõltumatu nõukogu liige alates 22.11.2005.a ehk seitse aastat, siis on vajalik valida uus sõltumatu nõukogu liige.

3. Päevakorra punkt nr 4 – Miks valitakse nõukogusse uus liige?

Seoses AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tuleneva nõudega koosneb AS-i Tallinna Vesi nõukogu üheksast liikmest. Selleks, et täita AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tulenevat nõuet, on vaja valida uus sõltumatu nõukogu liige.

4. Päevakorra punkt nr 5 – Miks valitakse uus juhtivaudiitor?

Seoses AS-i Tallinna Vesi hea ühingujuhtimise põhimõtetega valitakse juhtivaudiitor mitte enam kui viieks majandusaastaks järjest. Kuna hr Tiit Raimla on olnud AS-i Tallinna Vesi juhtivaudiitor alates 23. aprillist 2008.a ehk viis aastat, siis on vajalik valida uus juhtivaudiitor.