2013: Informatsioon audiitori kandidaadi kohta

Nõukogu ettepanek on valida 2013. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Ago Vilu vastavalt nende poolt esitatud ja nõukogus arutatud pakkumise tingimustele.

AS PricewaterhouseCoopers on andnud AS-ile Tallinna Vesi kinnituse, et neile teadaolevalt ei eksisteeri ühelt poolt AS-i PricewaterhouseCoopers, selle juhtorganite ega juhtivaudiitori, ning teiselt poolt AS-i Tallinna Vesi ega selle juhtorganite vahel mingisuguseid töö- ja majandusalaseid ega muid suhteid, mis võiksid mõjutada nende sõltumatust audiitorina.