2013: Sõltumatu audiitori aruanne 2012

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2012. majandusaasta aruandele – AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.