2019: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 30. mail 2019 algusega kell 09.00 (GMT+3) hotellis Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, 10111 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Bolero”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. mail 2019 kell 08.30 (GMT+3) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+3). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:
Kinnitada 2018.a majandusaasta aruanne bilansimahuga 249 748 000 (kakssada nelikümmend üheksa miljonit seitsesada nelikümmend kaheksa tuhat) eurot ning puhaskasumiga 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2018. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 15 000 600 (viisteist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2018 seisuga kogunenud 64 753 000 (kuuekümne nelja miljoni seitsmesaja viiekümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2018. aasta 24 150 000 (kahekümne nelja miljoni ühesaja viiekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,75 (null koma seitsekümmend viis) eurot aktsia kohta * ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 25. juunil 2019. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2019. Alates 13. juunist 2019 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

3.1. Hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 2. juunist 2019

Nõukogu ettepanek:
Pikendada hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.
3.2. Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 2. juunist 2019

Nõukogu ettepanek:
Pikendada hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

4. Juhatuse esimehe ülevaade

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14.05.2019. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26.05.2019 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+3). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2018.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide kohta, on avaldatud ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2018.a majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kliendisuhete ja kommunikatsiooni juhile, pr Eliis Vennik’ule (e-post eliis.vennik@tvesi.ee, telefon +372 62 62 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 29.05.2019.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 23.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.


* Selgitus: vastavalt tulumaksuseadusele maksustatakse ettevõtte tasandil dividend ulatuses, mis on väiksem kui eelnenud kolme kalendriaasta keskmine Seltsi poolt Eestis maksustatud jaotatud kasum või sellega võrdne, tulumaksu määraga 14% (14/86 netosummast). Ülejäänud osale dividendi väljamaksest on tulumaks 20% (20/80 netosummast). Madalamat maksumäära kohaldatakse seadusest tulenevalt 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.

Sellest tulenevalt maksustatakse 14,56% dividendide väljamaksest madalama maksumääraga (14%) ja 85,44% maksustatakse 20% tulumaksu määraga ja

  • füüsilisest isikust aktsionäri dividendi väljamakse on 0,7423579 (null koma seitse neli kaks kolm viis seitse üheksa) eurot aktsia kohta ja
  • juriidilisest isikust aktsionäri dividendi väljamakse on 0,75 (null koma seitsekümmend viis) eurot aktsia kohta.

Tulumaksuseaduse § 41 punktist 7² ja § 43 lõige 1 punktist 1¹ tulenevalt on Selts kohustatud 7% tulumaksu kinni pidama füüsilisele isikule makstud dividendilt, kui see on maksustatud 14% tulumaksu määraga. Seda ka juhul, kui füüsilisest isikust aktsionär hoiab aktsiaid investeerimiskontol.

Füüsilisest isikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud.