2018. aasta aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 31.mail 2018 kell 9.00-10.15 Hotellis Europa (Paadi 5, 10151 Tallinn) konverentsiruumis „Lääne-Euroopa”. Seltsi 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 945 429 häält, s.o 74.73% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

  1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2017.a majandusaasta aruanne bilansimahuga 228 408 000 (kakssada kakskümmend kaheksa miljonit nelisada kaheksa tuhat) eurot ning puhaskasumiga 7 221 000 (seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat) eurot 14 861 239 poolthäälega ( s.o. 99.44% koosolekul esindatud häältest)

  1. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 14 935 249 poolthäälega (s.o 99.93% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek.

Seltsi 2017. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 7 221 000 (seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 7 200 600 (seitse miljonit kakssada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2017 seisuga kogunenud 47 804 000 (neljakümne seitsme miljoni kaheksasaja nelja tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2017. aasta 7 221 000 (seitsme miljoni kahesaja kahekümne ühe tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,36 (null koma kolmkümmend kuus) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2018. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2018. Alates 13. juunist 2018 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.

  1. Hr. Rein Ratas’e AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine

OTSUS: kinnitada 14 869 896 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) otsus kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi hr. Rein Ratas.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

OTSUS 1: 14 869 186 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr. Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 03.06.2018.

OTSUS 2: 14 869 606 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) pikendada Hr. Martin Padley’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 02.11.2018.

OTSUS 3:  14 838 444 poolthäälega (s.o 99.28% koosolekul esindatud häältest) valida pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates otsuse vastuvõtmise hetkest. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli p-le 3.

  1. Audiitori valimine

OTSUS: 14 869 186 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2018. ja 2019.a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Tiit Raimla. Maksta audiitorile tasu vastavalt hankes esitatud pakkumusele.

  1. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit.