2018: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 31. mail 2018 algusega kell 09.00 (GMT+3) Hotellis Euroopa (Paadi 5, 10151 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Lääne-Euroopa”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 31. mail 2018 kell 08.30 (GMT+3) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+3). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

  1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada 2017.a majandusaasta aruanne bilansimahuga 228 408 000 (kakssada kakskümmend kaheksa miljonit nelisada kaheksa tuhat) eurot ning puhaskasumiga 7 221 000 (seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat) eurot.

  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2017. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 7 221 000 (seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 7 200 600 (seitse miljonit kakssada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2017 seisuga kogunenud 47 804 000 (neljakümne seitsme miljoni kaheksasaja nelja tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2017. aasta 7 221 000 (seitsme miljoni kahesaja kahekümne ühe tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,36 (null koma kolmkümmend kuus) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2018. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2018. Alates 13. juunist 2018 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.

  1. Hr. Rein Ratas’e AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine

Nõukogu ettepanek:

Kutsuda hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

4.1. Hr. Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 03.06.2018.

Nõukogu ettepanek:

Pikendada hr. Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 03.06.2018.

4.2. Hr. Martin Padley’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 02.11.2018

Nõukogu ettepanek:

Pikendada hr. Martin Padley’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 02.11.2018.

4.3. Pr. Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks valimine.

Nõukogu ettepanek:

Valida pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates otsuse vastuvõtmise hetkest. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli p-le 3.

 

  1. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele:

AS PricewaterhouseCoopers on 2017.a majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2017.a sõlmitud lepingu alusel. 2018. aastal viis Selts läbi auditeerimisteenuste riigihanke 31.12.2018 ja 31.12.2019 lõppevateks perioodideks koos võimalusega pikendada lepingut ka 31.12.2020 ja 31.12.2021 lõppevateks perioodideks. Hanke tulemusel esitas AS PricewaterhouseCoopers parima pakkumise Seltsi konsolideeritud integreeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks, piiratud ulatusega ülevaate tegemiseks jätkusuutlikkuse aruandele ja auditeerimisteenuste osutamiseks tütarettevõttele OÜ Watercom.

Nõukogu ettepanek:

Nimetada Seltsi 2018. ja 2019.a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Tiit Raimla. Maksta audiitorile tasu vastavalt hankes esitatud pakkumusele.

  1. Juhatuse esimehe ülevaade

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 16.05.2018. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 28.05.2018 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+3). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2017.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2017.a majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Eliis Vennik’ule (e-post eliis.vennik@tvesi.eeSee e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , telefon 6262275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 30.05.2018.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 24.05.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.