2018: Informatsioon audiitori kandidaadi kohta

Nõukogu ettepanek on valida 2018. ja 2019. majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers koos võimalusega pikendada lepingut ka 31.12.2020 ja 31.12.2021 lõppevateks perioodideks ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla vastavalt nende poolt esitatud ja nõukogus arutatud pakkumise tingimustele.

AS PricewaterhouseCoopers on andnud ASile Tallinna Vesi kinnituse, et neile teadaolevalt ei eksisteeri ühelt poolt AS PricewaterhouseCoopers, selle juhtorganite ega juhtivaudiitori ning teiselt poolt ASi Tallinna Vesi ega selle juhtorganite vahel mitte mingisuguseid töö-, majandusalaseid ega muid suhteid, mis võiksid mõjutada nende sõltumatust audiitorina.