2015: Taustinformatsioon päevakorra kohta

1. Päevakorra punkt nr 2 – Miks makstakse sellises suuruses dividende?

Dividendimakse suuruse ettepaneku tegemisel on arvestatud AS-i Tallinna Vesi dividendipoliitikaga tagada iga-aastane dividendide reaalkasv.

Sellest johtuvalt tegi AS-i Tallinna Vesi juhatus ettevõtte nõukogule ettepaneku määrata 2014. aasta osas väljamakstavate dividendide kogusummaks dividendidena 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot. Ettevõtte nõukogu kinnitas juhatuse ettepaneku esitada üldkoosolekule kinnitamiseks ettepanek maksta A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 (null koma üheksakümmend) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 19.06.2015 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 10.06.2015 kella 23.59 seisu alusel.

Dividendide maksmise ettepanek on lisatud 27. mail 2015 toimuva ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku päevakavasse (päevakorra punkt nr 2).

Lõpliku otsuse 2014. aasta kohta välja makstavate dividendide osas teevad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid üldkoosolekul.

2. Päevakorra punkt nr 3 – Miks toimub nõukogu liikme valimine?

Seoses AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tuleneva nõudega koosneb AS-i Tallinna Vesi nõukogu üheksast liikmest. Selleks, et täita AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tulenevat nõuet, on vaja valida sõltumatu nõukogu liige. AS-i Tallinna Vesi sõltumatu nõukogu liikme Allar Jõksi volitused lõppevad 21.05.2015. Sellest tulenevalt on üldkoosolekule esitatud ettepanek valida hr Allar Jõks sõltumatuks nõukogu liikmeks, volitustega alates 28.05.2015.