2015: Hääleõiguste koguarv ja hääleõiguste arv aktsia liikide kaupa

AS Tallinna Vesi (edaspidi ASTV) on kokku 20 000 001 (kakskümmend miljonit ja üks) aktsiat. Aktsiate koguarvust on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) hääleõigusega aktsiat (edaspidi A-aktsiad) ning 1 (üks) piiratud hääleõigusega aktsia (edaspidi B-aktsia).

Iga ASTV A-aktsia annab selle omanikule ASTV aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda ASTV aktsionäride üldkoosolekul, ASTV kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses ja ASTV põhikirjas sätestatud õigused.

ASTV B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda ASTV aktsionäride üldkoosolekul, ASTV kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses sätestatud ja ASTV põhikirjas ettenähtud õigused. B-aktsia annab selle omanikule ASTV aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle järgmiste küsimuste otsustamisel:

  • ASTV põhikirja muutmine;
  • ASTV aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  • vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  • oma aktsiate omandamine ASTV poolt;
  • ASTV ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
  • ASTV juhatuse või nõukogu nõudel ASTV tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega ASTV aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.