2016: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 02. juunil 2016 kell 09:00-10:24 Hotell Euroopa teise korruse konverentsiruumis “Lääne-Euroopa”. Seltsi 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 068 344 häält, s.o 75,34% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

Päevakorrapunkt 1. 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2015.a majandusaasta aruanne 15 060 574 poolthäälega (s.o 99,96% koosolekul esindatud häältest)

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 15 064 651 poolthäälega (s.o 99,99 % koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek. Aktsiaseltsi 2015. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on üheksateist miljonit kaheksasada viiskümmend kaheksa tuhat (19 858 000) eurot. Jaotada dividendidena kaheksateist miljonit kuussada (18 000 600) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2015 seisuga kogunenud viiekümne  miljoni üheksasaja üheksakümne viie tuhande (50 995 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2015.a üheksateist miljonit kaheksasada viiskümmend kaheksa tuhande (19 858 000) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende null koma üheksakümmend (0,90) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule kuussada (600) eurot aktsia kohta. Jätta üle jäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Maksta dividendid aktsionäridele välja 27.06.2016 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 16.06.2016 kella 23.59 seisu alusel.

Päevakorrapunkt 3. Põhikirja muutmine

OTSUS: Kinnitada 15 048 923 A-aktsionäri poolthäälega (s.o 99,89% koosolekul esindatud häältest) ning 1 B-aktsionäri häälega (s.o 100 % koosolekul esindatud häältest) põhikirja muudatus alljärgnevalt:

„6.2.9. Elektrooniline osalemine Üldkoosolekul

6.2.9.1. Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut või Üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik ja kui see on sätestatud Üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

6.2.9.2. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Elektrooniline hääletamine peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.2.9.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.

6.2.9.4. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.“

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete valimine

OTSUS nr 1: 14 830 946      poolthäälega (s.o 98,44% koosolekul esindatud häältest) valida hr Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.a.

OTSUS nr 2: 15 048 250 poolthäälega (s.o 99,88% koosolekul esindatud häältest) valida hr Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.a.

OTSUS nr 3: 15 056 780 poolthäälega (s.o 99,94% koosolekul esindatud häältest) valida hr Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.a.

OTSUS nr 4: 15 059 560 poolthäälega (s.o 99,96% koosolekul esindatud häältest) valida hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.11.2016.a.

Päevakorrapunkt 5. Audiitori valimine

OTSUS: 15 024 109 poolthäälega (s.o 99,72% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2015. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 6. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit.