Halduslepingud

Tallinna Linnavolikogu kiitis 03.11.2022 otsusega nr 114 heaks AS-i Tallinna Vesi nõukogu poolt kinnitatud uue halduslepingu, mille üks olulisemaid eesmärke on Tallinna ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni klientide varustamine veega ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee vastuvõtmine ning puhastamine. Haldusülesanne kinnitati ja AS Tallinna Vesi määrati vee-ettevõtjaks põhitegevuspiirkonnas järgnevaks kümneks aastaks ehk kuni 30.11.2032 (k.a). AS-i Tallinna Vesi teenusleping, mis sõlmiti Tallinna linnaga 12.01.2001, lõpeb 30.11.2022, uus haldusleping sõlmitakse perioodiks 01.12.2022 – 30.11.2032 (k.a). 

 

Tallinna linnaga 12.01.2001.a sõlmitud Teenusleping koos muudatustega on eraõiguslike elementidega avalik-õiguslik kompleksleping (nn PPP ehk public private partnership leping), mis reguleerib, millistel tingimustel on pooled kokku leppinud Tallinna elanikele veeteenust osutada.