Kaugloetav veearvesti

Tegemist on veearvestiga, mis suudab iseseisvalt, kauglugemise teel kliendi veetarbimise andmeid koguda ja automaatselt Tallinna Veele edastada.

Tallinna Vesi paigaldab Leedus toodetud Axioma Qalcosonic W1 veearvesteid, mis töötavad ultraheli tööpõhimõttega ja on patareitoitega. Kauglugemise jaoks on arvestisse sisseehitatud e-SIM kaart, mille vahendusel toimub kliendi tarbimisandmete edastamine ehk side võrguga.

Kaugloetavaid veearvesteid paigaldame Tallinna Vee lepingulistele klientidele korralise veearvestite taatlusplaani alusel. See tähendab, et tänavu saavad uue veearvesti kliendid, kelle arvestil on viimasest taatlusest möödas 5 aastat, kelle mõõdusõlm on tehniliselt korras ja vastab Tallinna Vee nõuetele. Lisaks saavad kaugloetava veearvesti uued liitujad.

Kui kliendile on paigaldatud kaugloetav veearvesti, siis klient ei pea näitu ise enam teatama.

Juhend näitude lugemiseks on leitav siit. Arvesti loenduril on näha veenäit ja hetke kulu. Tallinna Vee iseteeninduses saab vaadata meile laekunud näite. Arvesse tuleb võtta, et andmete edastus toimub korra ööpäevas.

Juhul, kui arvesti lugemil on kuvatud veateade (vt täpsemalt siit), siis jõuab nii veenäit kui ka veateade meile selle tekkimise hetkel. Levihäired ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust. Kui andmeedastus esimesel korral ei õnnestunud, siis järgmisel plaanilisel korral proovib arvesti uuesti andmeid edastada ja Tallinna Vesi saab näidud kätte väikese hilinemisega. Kui mõni häire on aktiivne, siis seda näitab ikoon arvesti ekraanil või ikoon „Warning“ ja veakood.

Korraline taatlusvälp on Eestis 5 aastat sõltumata sellest, kas tegemist on tavalise mehaanilise või ultraheli põhimõttel toimiva veearvestiga.

Kauglugemise jaoks on arvestisse sisseehitatud e-SIM kaart, mille vahendusel toimub kliendi tarbimisandmete edastamine ehk side võrguga. Võrguteenust pakub meile Telia Eesti AS. Telia võrk kogub andmed kokku andmekogumisplatvormil ja edastab need Tallinna Veele.

Andmete edastamine toimub ühe korra ööpäevas ja seanss kestab paar sekundit. Veearvesti saadab näitudele lisaks ka kriitilisi häireteateid nende tekkimisel.

Ei, kaugloetav nutiarvesti vastab kõikidele Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele ja on ohutu. Seade kasutab sarnaselt tavakasutuses olevatele nutiseadmetele andmete edastamiseks mobiilset andmesidet.

Ei, kaugloetav nutiarvesti töötab autonoomselt omas privaatvõrgus ega mõjuta kuidagi teiste seadmete toimimist.

Lisaks Tallinna Veele teostavad veearvestite mõõtetäpsuse kontrolle kvalifitseeritud laborid, mis pakuvad taatlusteenuseid, näiteks Metrosert, Tepso, Aswega. Oluline on märkida, et iseseisvalt ei tohi klient Tallinna Veele kuuluvat veearvestit eemaldada ja kontrolli viia. Selleks tuleb ühendust võtta Tallinna Veega, kes tuleb ja eemaldab veearvesti.

Ei, Tallinna Vesi paigaldab kaugloetavaid veearvesteid ainult lepingulistele klientidele. See tähendab, et paigaldame maja peaveearvesteid. Korterites on kasutusel vaheveearvestid, mille hooldamise, paigaldamise ja kontrolliga tegeleb korteriühistu või korteriomanik

Asume uusi kaugloetavaid veearvesteid paigaldama sellel suvel. Kogu Tallinn on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Kaugloetava peaveearvestiga korteriühistud ei pea Tallinna Veele enam veenäitu teatama.

Kaugloetava veearvesti vahetus ei erine tavalise arvesti vahetusest. Veearvesti on patareiga ja ei vaja eraldi toidet. Kliendi mõõdusõlme ei lisandu andureid ega juhtmeid.

Tallinna Vee lepingulisele kliendile on veearvesti vahetamine tasuta.

Uus klient saab kaugloetava arvesti, kui kõik dokumendid, mis on eelduseks teenuslepingu sõlmimiseks on korras ja veemõõdusõlm vastab tehnilistele nõuetele.

Hetkel ei ole võimalik kiirendatud korras kaugloetat veearvestit saada. Juhul kui selline võimalus tekib, siis anname sellest eraldi teada.

Jah, mistõttu ei tohi veearvestit läbiv vesi külmuda. Kui on oht vee külmumiseks, siis tuleb meie poole pöörduda ja võtame arvesti talviseks perioodiks tasuta maha ja paigaldame uuesti kevadel tagasi. Juhul kui veearvestit ei eemaldata talveperioodiks ja see külmub, siis tuleb kliendil hüvitada arvesti maksumus, mis on orienteeruvalt 80-100€.

Veest tühjaks lastud veearvestit ei ole soovituslik hoida ruumis, kus õhutemperatuur langeb alla 0°C. Külm õhutemperatuur võib mõjutada veearvesti patarei eluiga. Kui on oht, et arvesti või arvestis olev vesi võib külmuda, siis on mõistlik lasta arvesti talveperioodiks eemaldada.

Ei vaja, veearvestid on patareitoitega. Patarei on arvestisse sisseehitatud ega ole vahetatav.

Juhul kui klient on paigaldanud peaveearvestile kauglugemist võimaldava seadme, tuleb kliendil enne veearvesti vahetamist seade eemaldada ning pärast vahetust see soovi korral tagasi paigaldada. AS Tallinna Vesi ei taga uue veearvesti tüübi ühilduvust kliendi kaugloetava süsteemiga, kuna veearvesti kuulub vee-ettevõtjale ja meil ei ole võimalik arvestada kliendi kõikvõimalike otsuste ja investeeringutega. Pärast arvesti vahetust ei ole klient kohustatud Tallinna Veele enam näitu teatama ning tal säilib võimalus näha näitu nii iseteenindusest kui ka arvestilt endalt.

Veearvesti kahjustumisel saadab arvest alarmi kohe Tallinna Veele.