Probleemid kaevudega

Palun teavita puuduvatest tänavakaevuluukidest või ohtlikest kaevudest Tallinna Teede AS-i või meie klienditeenindust numbril 62 62 200 või avariitelefonil 62 62 400 .


  • Tänavakaevu ei tasu ronida, kui selleks puudub vajadus. Tänavakaev võib olla sügavam, kui esmapilgul tundub. Samuti võib kaevus olla gaas või see võib olla täidetud veega. Kui peaks tekkima vajadus tänavakaevu minna, peaks vigastuste vältimiseks või abi kutsumiseks olema inimene üleval abiks.
  • Sõida võimalusel tänavakaevuluugist mööda – isegi 50km/h sõidukiirusel võib kaevuluuk ratta alt välja lennata ning vigastada teisi liiklusvahendeid või inimesi.
  • Pööra tähelepanu ohutusele ka haljasalal. Ka seal võivad olla avatud kaevud, mis lastele mänguhoos märkamatuks jäävad.
  • Hoidu võimalusel veeloikudest ning üleujutatud teelõikudest. Üleujutatud piirkondades võivad veesurve tõttu tänavakaevude luugid paigalt liikuda. Nähtamatu põhi võib endas peita avatud kaevu.
  • Varastatud kanalisatsiooniluukide kaaned. Metallist kaevuluugid langevad tihtipeale oma väärtusliku hinna tõttu varguse objektiks ja nende taastamine on omanikele üpris kulukas.
  • Tähista võimalusel ohtlik kaev. Sellisel juhul on neid kergem leida ning ka teised möödujad märkavad ohtu.
  • Kaevuga seotud õnnetuse korral kutsu kohale politsei, kes fikseerib olukorra ja teavitab kaevu omanikku.

Teeseaduse sätete (§ 10 lg 1,4;§37 lg 1 jt) kohaselt peab tee omanik korraldama teehoidu, hoidma tee nõuetele vastavas seisundis, tagama liiklusohutuse oma haldusterritooriumil ning tagama liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku. Teeseadus ei näe ette tee omaniku vastutuse delegeerimist liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku nõuete rikkumise eest tehnovõrgu omanikule. Seega on teeseaduse § 37 lg 6 kohaselt kohustatud liiklejale tee kasutamiskõlbmatuse tõttu tekitatud kahju hüvitama tee omanik.
Seega palume Teil pöörduda kahjunõudega Tallinna Kommunaalameti poole.