Teenusleping

Juhul kui talvisel ajal tarbimist ei toimu, soovitame veearvestist ja torustikust vesi välja lasta, siis pole külmumist vaja karta. Veel kindlam võimalus on lasta veearvesti eemaldada. Veearvesti eemaldamine ja taaspaigaldamine toimub tasuta.

Veearvesti näitu tuleb teatada lepingulises korras ka siis, kui puudub reaalne veetarbimine. Juhul kui tarbimine puudub, on võimalik sõlmida makseplaan. See tähendab, et teatate veearvesti näidu vaid kord aastas.

Kui veetarbimist ei toimu pikema perioodi vältel, siis soovitame lepingu ajutiselt peatada, veeühendus sulgeda ning veearvesti eemaldada, et veearvesti talvel ei külmuks või ei tekiks lekke ohtu. Palume esitada meile selleks avaldus. Veeühenduse sulgemine ja selle avamine (v.a. talveperioodiks külmumisohu vältimiseks) on tasulised teenused. Vaata hinnakirja siit.

Me ei sõlmi eraldi teenuslepinguid korteriomanikega. Lepingu sõlmime korteriühistu, haldusfirma või korteriomanike volitatud esindajaga.

Teenuslepingu lõpetamiseks on vaja täita lepingu lõpetamise avaldus, mille leiate siit lehelt. Teenuslepingu lõpetamisest palume meid ette teavitada vähemalt 15 tööpäeva. Avalduse alusel võtame Teiega ühendust, et kokku leppida sobiv aeg veearvesti maha võtmiseks ja teenuse osutamise lõpetamiseks.
Juhul kui kinnistu või elamu läheb üle uuele omanikule, siis palume lepingu lõpetamise avalduses kindlasti märkida uue omaniku nimi ja kontaktandmed – kui uus omanik soovib teenuse kasutamist jätkata, siis ei pea me veeühendust sulgema ja veearvestit eemaldama.

Kaasomandi korral sõlmitakse teenusleping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga.

Teenuslepingu sõlmimiseks palume esitada:

  • täidetud lepingu sõlmimise avaldus (mille leiate siit lehelt)
  • omandit või valdust tõendav dokument (vajadusel saame andmed väljastada kohapeal Kinnistusraamatu päringusüsteemist)
  • volikiri  (kui maa on kaasomandis või kui soovitakse lepinguliseks esindajaks kolmandat isikut). Volikirja saavad kaasomanikud allkirjastada ka digitaalselt.

Kliendisuhte aluseks on mõlemapoolne head tahet väljendav teenuste leping. Leping on seaduslik alus teenuse osutamiseks ning selle olemasolu tagab kliendile kindlustunde, et tema koju jõuab kvaliteetne joogivesi ja heitvesi juhitakse ära keskkonnasõbrakult.

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või valdajaga pärast seda, kui kinnistu on ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni torustikuga ühendatud.

Vee-ettevõtja ja kliendi vastutuse jaotuse torustiku korrasoleku eest määratleb liitumispunkt, mis fikseeritakse teenuslepingu lisana allkirjastatud piiritlusaktis.