Vee kvaliteet

Palume Teil veekvaliteedi probleemide korral helistada meie ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400 või saata e-mail aadressil tvesi@tvesi.ee  E-maili lisage palun kindlasti kontakttelefon, et saaksime vajadusel lisainformatsiooniks Teiega ühendust võtta.

Teostame pidevalt hooldustöid veekvaliteedi parandamiseks ning jälgime vee kvaliteeti veeproovide võtmisega vastavalt Terviseameti poolt kinnitatud kavale.
Lühiajaline veekvaliteedi kõikumine võib olla tingitud vee järsust võtmisest hüdrandist operatiivteenistuse poolt (suures koguses vee sulgemisel ja avamisel tekib torustikus järsk survelöök, mis võib panna liikuma torustiku seintele kogunenud sette).

Vajadusel teeme torustiku hooldust ka liitumispunktist kuni majani. See teenus on meie kliendile tasuta. Majaühenduse hooldus on kasulik kuna avarii likvideerimise või muu tegevuse korral võivad torustike seintele väikesed osakesed kuhjuda ja nendest lahtisaamine on võimalik majaühenduse loputuse kaudu.

Tuletame meelde, et:

 • Vana ja hooldamata torustik avaldab suurt mõju veekvaliteedile.
 • Kui majasiseses torustikus läheb vesi soojemaks, eriti võib see juhtuda väikese tarbimise juures, siis see võib samuti mõjutada joogivee lõhna ja maitset.
 • Temperatuuri tõustes reaktsioonid torustikus muutuvad intensiivsemaks, nt ainete lahustuvus torustiku pinnalt.

Spetsialistid soovitavad parema tulemuse nimel vett lasta kraanist ikkagi enne joomist 1-2 min joosta.

Milliseid analüüse saab meie Laboritest tellida juriidiline isik?

Meilt saab tellida kõiki joogivee ning enamikke reo- ja heitvee tavapäraseid analüüse. Tavapärasemateks on:

 • Toitlustusasutuse joogivee analüüs (lõhn, maitse, värvus, hägusus, elektrijuhtivus, üldraud, pH, ammoonium, kolooniate arv, soole enterokid, coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli).
 • Joogivee analüüs ehituse vastuvõtmiseks (lõhn, maitse, värvus, hägusus, elektrijuhtivus, üldraud, pH, ammoonium, kolooniate arv, soole enterokid, coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli).
 • Joogivee kvaliteedikontroll Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrollikava raames (Tava- ja süvakontroll. Süvakontolli paketi tellimisel organiseerime pestitsiidide ja PAH-de analüüsid tellijale sobivast laborist).
 • Joogiveeallika kvaliteedikontroll
 • Pinnavee seire veekogudes
 • Heitvee maksustavate parameetrite analüüs
 • Tööstusseadmete jahutusvete või protsessivete analüüs

Milliseid analüüse saab meie Laboritest tellida eraisik?

Eraisikud vajavad tavaliselt analüüsi enda valduses oleva elamu või suvila kaevuvee kvaliteedi kontrollimiseks. Pakume eraklientidele samu teenuseid, mida juriidilistele klientidele. Soovitame siiski tellijal meiega eelnevalt nõu pidada, milliseid parameetreid analüüsida. Tavapraktikast lähtudes soovitame:

 • Kõige olulisem on vee mikrobioloogiline puhtus: coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli, kolooniate arv, soole enterokokid.
 • Esmased keemilised reostusnäitajad: oksüdeeritavus, ammoonium, nitraat, nitrit.
 • Eestis tihti probleemsed looduslikku päritolu parameetrid: raud, mangaan, fluoriid.
 • Katlakivi tekkega seoses: üldkaredus, leelisus (mööduv karedus), elektrijuhtivus, pH
 • Vee mineraalse koostise komponendid: kloriid, sulfaat, kaltsium, magneesium, naatrium, kaalium.
 • Spetsiifiliste probleemide korral võivad vajalikuks osutuda ka muud uuringud – raskemetallid, orgaanilised saasteained jne.

AS Tallinna Vesi joogivee kvaliteedi andmed leiad siit.

Kui palju maksab veeanalüüs?

Veeanalüüsi maksumus sõltub analüüsitavatest parameetritest, vt. laboriteenuste hinnakiri

Kuidas esitada tellimus?

Tellimuse esitamiseks palume ühendust võtta e-kirja või telefoni teel: labor@tvesi.ee või 62 62 585 / 62 62 586 (joogivesi), 62 62 481 (heitvesi).

Kuidas võtta proovid?

Usaldusväärsete analüüsitulemuste saamiseks on oluline õige proovivõtmise tehnika. Juriidiliselt on analüüsitulemused kehtivad üksnes siis, kui proov on võetud atesteeritud proovivõtja poolt. Tallinnas või selle lähiümbruses saame ka vastavat teenust pakkuda (vt. laboriteenuste hinnakiri).

Kui otsustate proovid siiski ise võtta, soovitame toimida järgmiselt:

 • Tooge laborist spetsiaalsed proovivõtupudelid.
 • Puhastage kraani välispind. Kui kraani otsa on paigaldatud sõel, siis eemaldage see. Mikrobioloogilise analüüsi jaoks steriliseerige võimalusel kraani ots 70%-lise piirituse või isopropanooli abil.
 • Laske veel kraanist joosta ~5 minutit.
 • Reguleerige veejuga sobivaks (et ei tekiks palju pritsmeid).
 • Asetage proovivõtunõu kraani alla, kuid mitte vastu kraani.
 • Keemilise analüüsi jaoks loputage proovivõtunõud 2-3 korda prooviks võetava veega, seejärel täitke nõu ääreni ja sulgege tihedalt.
 • Mikrobioloogilise analüüsi jaoks kasutatav pudel on steriilne. Seetõttu ei tohi proovipudeli korgi sisepinda ja pudeli kaela puudutada. Erinevalt keemilise analüüsi proovist pudelit eelnevalt ei loputata ega võeta ääreni täis, vaid jäetakse vähemalt mõne sentimeetrine õhuruum.

Kuidas proove käsitleda?

Proovid peavad jõudma laborisse võimalikult kiiresti peale proovivõtmist, soovitavalt 6 h jooksul, kuid mitte hiljem kui 12 tundi pärast proovide võtmist. Säilitage proove külmkapis, transpordiks kasutage võimalusel termokasti ja külmaelemente.

Kuhu proovid tuua?

Joogivee proove võetakse vastu Ülemiste Veepuhastusjaamas asuvas veelaboris (Järvevana tee 3).

Reo- ja heitveeproove võetakse vastu Paljassaare Reoveepuhastusjaamas asuvas heitveelaboris (Paljassaare põik 14).

Millal proove vastu võetakse?

Proove võetakse vastu esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-14.00 kokkulepitud ajal. Soovitame proovid tuua võimalikult nädala alguses. Kokkulepitud aja/tingimuste muutumisel palume kindlasti ühendust võtta laboriga.

Millal tulemused saab?

Üldjuhul väljastab labor nädala alguses saabunud proovide kohta protokollid sama nädala lõpus. Spetsiifilised uuringud võivad ka rohkem aega võtta.

Kuidas toimub arveldamine?

Peale analüüsiprotokolli väljastamist saadetakse tellijale arve, mille saab tasuda pangaülekandega.

Kuidas lugeda analüüsiprotokolli?

 • Analüüsiprotokollis on esitatud analüüsitulemus, joogivee analüüsi korral ka vastava näitaja piirsisaldus kehtivate joogivee kvaliteedinõuete alusel. Kui analüüsitulemus on piirsisaldusest madalam või sellega võrdne, vastab joogivee kvaliteet antud näitaja osas joogivee kvaliteedinõuetele. Kui analüüsitulemus ületab piirsisaldust, ei vasta joogivee kvaliteet kehtivatele nõuetele.
 • Mõnedel näitajatel piirsisaldus puudub – see tähendab, et antud näitaja ei ole tervisele ohtlik. Näiteks vee kõrge karedus võib põhjustada probleeme katlakivi tekkega seadmetes, kuid tervisele see ohtlik ei ole.
 • Mõnede näitajate tulemuse ees on märk „<“. See tähendab, et parameetri sisaldus jääb allapoole mõõtemetoodika määramispiiri. Kuna kasutatavad mõõtemetoodikad on sobivad just veeanalüüsiks, tähendab selline tulemus enamasti nõuetele vastavat väga madalat sisaldust.
 • Protokollil on toodud ka viide analüüsimeetodile, mida vastava parameetri analüüsiks kasutati. Näiteks EVS EN-ISO 7027 tähendab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO poolt avaldatud standardmeetodit, mis on ülevõetud Euroopa Liidu standardiks (EN) ja ka Eesti standardiks (EVS).

Kui usaldusväärsed on labori saadud analüüsitulemused?

Nii joogivee analüüse kui ka muid veeuuringuid teostavad laborid peavad olema Eestis akrediteeritud. See tähendab labori allutamist kindlatele kvaliteedistandarditele ning regulaarset sõltumatut kontrolli eriala ekspertide poolt. AS Tallinna Vesi laborid on akrediteeritud alates 2001 aastast. Laborite akrediteerimisala on kirjeldatud akrediteerimistunnistuse lisal, mis on allalaetav Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel.

Joogivee kvaliteeti kontrollitakse vastavalt kehtivale sotsiaalministri määrusele nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.

Pinnaveest puhastatud joogivett tuleb enne veevõrku pumpamist desinfitseerida, et säilitada vee kvaliteeti torustikus. Selleks lisatakse veepuhastuse viimases etapis veele väike kogus klooriühendeid. Kloori sisaldust vees reguleerib Sotsiaalministeeriumi määruses nr 61, mis käsitleb joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõudeid ning analüüsimeetodeid. Lähtuvalt määrusest peab vaba kloori sisaldus jaamast väljuvas joogivees olema kuni 1 mg/l. Joogivee kvaliteedi nõuded on kooskõlas EÜ joogivee direktiividega ja WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) nõuetega.

 

Fluoriidi sisaldus Ülemiste veepuhastusjaamast pärinevas joogivees on madal (0,04 – 0,2 mg/l). Tallinna põhjavee piirkondades (Nõmmel, Meriväljal, Tiskres, Harkus ja Sauel) sisaldab joogivesi fluoriidi rohkem, valdavalt vahemikus 0,4-0,8 mg/l. Fluoriidi sisaldus on igal pool looduslik, seda ei lisata ega kõrvaldata veetöötlusprotsessi käigus.
Fluoriidi sisaldust kontrollitakse Ülemiste veepuhastusjaama veest 1 kord kuus, põhjavee puurkaevudes 1 kord aastas.

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. Eestis on joogivesi enamasti kare – elame ju paesel pinnal ning see sama paekivi teeb karedaks ka meie joogivee.
Vett liigitatakse sõltuvalt kareduse väärtusest järgmiselt:

Pehme: 0…1 mg-ekv/l
Mõõdukalt pehme 1…2 mg-ekv/l
Nõrgalt kare: 2…3 mg-ekv/l
Mõõdukalt kare: 3…4 mg-ekv/l
Kare: 4…6 mg-ekv/l
Väga kare:  > 6  mg-ekv/l

Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Ühik mg/l Ca mg-ekv/l mmol/l °DH (GER) °Clark (UK) F kraad (FRA) ppm (USA)
1 mg/l Ca 1 0,05 0,025 0,14 0,175 0,25 2,5
1 mg-ekv/l 20 1 0,5 2,8 3,5 5 50
1 mmol/l 40 2 1 5,61 7,02 10 100
1 °DH (GER) 7,14 0,357 0,178 1 1,25 1,78 17,8
1 °Clark (UK) 5,72 0,286 0,143 0,80 1 1,43 14,3
1 F kraad (FRA) 4 0,2 0,1 0,56 0,70 1 10
1 ppm (USA) 0,4 0,02 0,01 0,056 0,070 0,1 1

Meie veepuhastusjaamast väljuva vee karedus sõltub Ülemiste järvest ning seetõttu kõigub sesoonselt: talvel ja kevadel on see kõrgem (kuni 5,5 mg-ekv/l) ning suvel ja sügisel madalam (alates 3,5 mg-ekv/l). Põhjaveepiirkondades (Nõmmel, Meriväljal, Tiskres, Harkus ja Sauel) varieerub karedus vahemikus 2…5 mg-ekv/l.