Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm on ühisveevärgist võetava vee mõõtmiseks ette nähtud, veearvestist ja veearvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev, tehniline sõlm.

Veemõõdusõlme projekteerimisel ja rekonstrueerimisel lähtuda järgnevatest nõuetest:

 • Kinnistu veemõõdusõlme projekteerimisel ja rekonstrueerimisel tuleb lähtuda standarditest EVS 835:2014 ja EVS-EN ISO 4064-5:2017.
 • Veemõõdusõlm koosneb konsoolist ehk kandurist, nõutavatest sirgetest osadest enne ja peale veearvestit ning tühjenduskraanist.
 • Konsool ehk kandur peab olema varustatud liidesega, millel on liigutatav hülss.
 • Konsool peab olema maandatud hoone peakilpi PE-latile.
 • Konsool peab olema jäigalt kinnitatud konstruktsioonide külge.
 • Torud tuleb kinnitada seinale ja või põrandale, et tagada torude paigal püsivus veearvesti vahetamisel.
 • Veearvesti konsool ja torud peavad olema paigaldatud selliselt, et veearvesti paigaldusel konsooli ei jää veearvesti mehaanilise pinge alla.
 • Nõutavad sirged osad enne ja peale veearvestit peavad vastama veearvesti siseläbimõõdule (DN/ID) põhjusel, et veearvestisse sisenev ja veearvestist väljuv veevool oleks laminaarne, vältimaks turbulentsi, mis põhjustab mõõtevigu. Kui sulgeseadmena kasutatakse veearvestiga samas siseläbimõõdus täisavaga kuulventiili, siis võib sirge osa enne veearvestit olla kuulventiili pikkuse võrra lühem.
 • Peale veearvestit ja enne hoonepoolset kuulventiili paigaldada kolmik koos tühjenduskraaniga. Tühjenduskraan on ette nähtud surve mahavõtmiseks ja tühjendamiseks.
 • Veemõõdusõlme koostamisel ei tohi kasutada koos ja kõrvuti musta (nt malm) ja värvilist (nt pronks/messing) liitmike ja ka roostevabast metallist detaile koos musta ja värvilise metalliga. Eelnimetud detailide omavaheline ühendamine põhjustab elektrokeemilise erinevuse tõttu galvaanilise korrosiooni. Korrosiooni tulemusena liitekohad oksüdeeruvad ja see omakorda põhjustab nn avariilisi veejookse mõõdusõlmes.
 • Ühel tarnetorul tohib olla üks veemõõdusõlm, juhul kui poolte (vee-ettevõtja ja tema klient) vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Ühele tarnetorule saab vee-ettevõtja sõlmida ühe teenuste osutamise lepingu.
 • Ühisveevärgi liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud hargnemisi.
 • Kui ühisveevärgis on vabarõhk üle 500 kPa, tuleb veemõõdusõlme projekteerida ka survealandusseade.
 • Tarnetoru projekteerida hoonesse sisenemise asukohas hülsstorusse. Hülsstoru projekteerida selliselt, et see ulatuks vähemalt 1 m vundamendi seinast väljapoole ning hoone sees kuni veemõõdusõlmeni. Hülsstoru ja tarnetoru vahe tuleb väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme poolt jätta avatuks, et tuvastada veelekkeid. Kui tegemist on tulekustutussüsteemiga, siis tuleb hülsi projekteerimisel lähtuda Päästeameti ja vastavate standardite nõuetest.
 • Projekti koosseisus esitada täismahus hoone korruseplaan koos ruumide eksplikatsiooniga, kus on ära näidatud tarnetoru sisenemise koht hoonesse ja veemõõdusõlme asukoht.
 • Veemõõdusõlm peab paiknema hoones, selle peatorupoolses küljes, kohe peale tarnetoru suubumist hoonesse vahetult selles samas ruumis, kuhu siseneb tarnetoru.
 • Torustiku külge projekteerida asukoha määramiseks 2,5 mm² ristlõike pindalagavaskkiust märkekaabel, mis on vajalik toru asukoha määramiseks. Märkekaabli üks ots tuua liitumispunktis asuva sulgelemendi kape alla ja teine ots veemõõdusõlme ning kinnitada konsooli külge.
 • Veearvesti peab olema projekteeritud horisontaalselt, näidikuga ülespoole, nii et selle näitu oleks kerge lugeda, seda oleks hõlbus vahetada ning see oleks kaitstud külma, kuuma ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest.
 • Enne veearvestit ei tohi olla ühtegi veevõttu võimaldavat ühendust. Puhastusseadmed (nt mudafilter, peenpuhastusfilter jne) tuleb vajadusel paigaldada peale veearvestit paiknevat sulgelementi (kuulventiili) hoone sisevõrgu poole.
 • Kogu kinnistu piires veevärgist võetud vesi, mida ei kanaliseerita ühiskanalisatsioonitorustiku tuleb mõõta ühe lisaveearvestiga mis, on paigaldatud kinnistu mõõdusõlme vahetult peale peaveearvestit.
 • Enne veearvesti paigaldamist veemõõdusõlme peab ehitaja läbi pesema ühendustorustiku liitumispunktist veemõõdusõlmeni.
 • Elektripaigaldised ei tohi olla veemõõdusõlmele lähemal kui 1 m.
 • Veearvesti paigaldab AS Tallinna Vesi esindaja. Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale.
 • Erandkorras ja kokkuleppel AS Tallinna Vesi esindajaga võib veearvesti paigalda klient või kliendi esindaja, aga paigaldatav arvesti peab vastama EL direktiivi 2014/32/EL artikkel 2 p. veearvesteid puudutavatele nõuetele (MI-001) ning olema märgistatud sama direktiivi art. 20 viidatud CE-märgise ja metroloogilise lisamärgisega. Mõõdusõlmedesse paigaldatud Siemensi arvestid peavad omama kommertsmõõtmist lubavat tähist „CT“. Veearvesti üleandmisel AS-ile Tallinna Vesi ei tohi veearvesti taatlemisest olla möödas rohkem kui 3 kuud. Üleandmisel tuleb esitada veearvesti kalibreerimis- ja taatlemistunnistus.
 • Äärikutega veearvestite vahetamiseks tuleb projekteerida veearvesti tarbijapoolse ääriku külge spetsiaalne muutuva pikkusega demontaažimuhv.
 • Olme- ja tulekustutusvee lahendamisel ühe tarnetoru kaudu tuleb veemõõdusõlmele projekteerida möödaviik. Möödaviik peab võimaldama veearvesti vahetamistööde ajal hoone olmeveega varustamist. Möödaviigule paigaldatud sulgeseade peab olema plommimisvõimalusega ning tavaolukorras suletud asendis ja plommitud.
 • Erineva tariifiga tarbijate olemasolu korral kinnistul tuleb ette näha vaheveearvesti teise tariifiga tarbijate veekoguse mõõtmiseks.
 • Juhul, kui veearvesti väljundsignaal ühendatakse AS-i Tallinna Vesi SCADA süsteemi kontrolleriga, peab arvesti muunduri väljund olema Modbus signaaliga.Sel puhul peab kulumõõtja toide olema 24VDC. Toitel peab olema UPS ja akud, et tagada mõõtja töö peale pinge kadumist vähemalt 36 tunniks.
 • Vee- või reoveemõõdu kaevus, milles on elektrilise ajamiga reguleerimissiiber, peab olema uputusandur, mis on ühendatud SCADA süsteemi. Samuti tuleb lahendada ventilatsioon või paigaldada niiskuse tekkimise vältimiseks küte.
 • Ujumisbasseini vett on keelatud juhtida sademeveekanalisatsiooni.

Veearvesti valimine

Vee-ettevõtte veearvesti valmimise metoodika tugineb pikaajalisele praktikale ja läbi viidud uuringutele.
Veearvesti läbimõõdu valiku aluseks on nominaalne veekulu tunnis.
Veearvesti tüüpi ja marki projektis mitte märkida, veearvesti tarnib ja paigaldab AS Tallinna Vesi.
Kõik veearvestid kuni läbimõõduni 40 mm (kaasa arvatud) on konsoolile paigaldatavad ja tagasilöögiklapp on paigaldatud veearvesti sisse.
Suuremate kui DN 40 veearvestite kasutamine ning projekteeritav lahendus tuleb AS-iga Tallinna Vesi eraldi kooskõlastada.
Suuremad kui DN 40 veearvestid paigaldatakse äärikute vahele ning peale veearvestit tuleb paigaldada demontaažimuhv. Samuti paigaldada suurema kui DN 40 veearvesti kasutamisel enne sisevõrgupoolset sulgeseadet tagasilöögiklapp.
Suuremate kui DN 40 veearvestite puhul peab veemõõdusõlm olema koostatud roostevabast terasest torudest.

Veearvesti valiku tabel
Veemõõdusõlme tüüpjoonis
Veemõõdusõlm >DN50 veearvestiga
Veemõõdusõlme foto
Veemõõdusõlm

Elektripistikuid on keelatud paigaldada veemõõdusõlmele lähemale kui 1 m.

Valesti paigaldatud elektripistik

Kastmisvee vahearvesti

Kastmisvee lisaveearvesti (kanaliseerimata vee veearvesti) paigaldamiseks tuleb eelnevalt küsida AS-i Tallinna Vesi nõusolekut.
Vee-ettevõtja poolse nõusoleku korral paigaldatakse üks kastmisvee lisaveearvesti hoone veemõõdusõlme vahetult peale peaveearvestit.
Lisaveearvesti mõõdusõlme ehitamisel tuleb rekonstrueerida vajadusel ka peaveearvesti veemõõdusõlm.
Kastmisvee lisaveearvesti peab asuma samas ruumis peaveearvestiga.
Kastmisveearvesti on kortertüüpi. Arvesti suurus on DN/ID 15, pikkus 110 mm. Paigaldus horisontaalne.
Sõlme koostamisel lähtuda kastmisveearvestiga veemõõdu tüüpskeemidest.
Lisaveearvestile tuleb paigaldada konsool ehk kandur. Kandur peab olema varustatud liidesega, millel on liigutatav hülss.
Konsool ja torud tuleb jäigalt kinnitada konstruktsioonide külge.
Lisaveearvesti konsool peab olema maandatud hoone peakilpi PE-latile.
Enne kastmisveearvestit peab olema sirge toruosa pikkusega minimaalselt 75 mm ja peale kastmisveearvestit sirge toruosa pikkusega minimaalselt 45 mm.
Enne kastmisveearvestit tuleb veekvaliteedi tagamiseks paigaldada vedruga tagasivooluklapp.
Peale kastmisveearvestit ja enne kastmisvee väljaviigu poolset kuulventiili paigaldada kolmik koos tühjenduskraaniga. Tühjenduskraan on ette nähtud surve mahavõtmiseks ja tühjendamiseks.
Kastmisvee lisaveearvesti tarnib ja paigaldab AS Tallinna Vesi esindaja ainult nõuetekohaselt väljaehitatud veemõõdusõlme. Arvesti kuulub vee-ettevõtjale.
Kastmisveearvesti mõõdusõlme rajamine ning arvesti paigaldamine toimub kliendi kulul, samuti peab klient tasuma iga viie aasta tagant kastmisvee arvesti taatlemise kulu.
Erandkorras ja kokkuleppel AS-i Tallinna Vesi esindajaga võib kastmisvee lisaveearvesti paigalda hoone sellele torustiku osale, mis on otse ja vahetult ühendatud hoone kastmisvee väljaviiguga.
Peale kastmisveearvestit ei tohi olla ühendusi, mille äravool on ühenduses ühiskanalisatsioonitorustikuga.

Veemõõdusõlm kastmisvee arvestiga (peaveearvesti üleval)
Veemõõdusõlm kastmisvee arvestiga (peaveearvesti all)
pilt kastmisveearvestiga sõlmest

Äripindade vahearvesti

Äripindade tarbimimist on lubatud mõõta ühes hoones ühe vahearvestiga mis paikneb peaveemõõdusõlmes vahetult peale peaveearvestit.
Äripindade arvestile kehtivad peaveearvestiga identsed nõuded ja selle paigaldab Tallinna Vesi.
Era- ja äritarbijate soojusvahetid peavad olema eraldatud.

Veemõõdukaev

 • Projekteerida ainult AS-i Tallinna Vesi nõudmisel ja loal.
 • Projekteerida võimalusel haljasalale kuni 2 m kaugusele teest või parklast.
 • Veemõõdukaev peab olema veetihe. Nimetatud kaevu võib projekteerida plastist või betoonist. Kui tarnetoru asub sügavamal kui 3 m maapinnast, kasutada ainult raudbetooni.
 • Veemõõdukaevu luuk tuleb tähistada (näiteks helkurpostiga), juhul kui on oht luugi vigastamiseks lumelükkamisel või mõnel muul viisil.
 • Vältimaks sademevee voolamist veemõõdukaevu, peab kaevuluuk paiknema vähemalt 15 cm maapinnast kõrgemal. Veemõõdukaevu ei tohi projekteerida asukohta, kuhu maapinna reljeefist tulenevalt tekib loik.
 • Kui ei ole muud võimalust, siis tuleb veemõõdukaevu ümber näha ette maapinna tõstmine.
 • Veemõõdukaevus kasutatavatele redelitele, luukidele ja seadmetele kehtivad samad nõuded, mis kanalisatsioonipumplatele.
Veemõõdukaevu tüüpskeem

 

Veemõõdukaevu foto
Veemõõdukaev