Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlmede tehnilised nõuded 18.09.2023

Era- ja äritarbimist eristavate arvestite ja hoone siseste torustike projekteerimine

Tulenevalt ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadusest kohustub vee-ettevõtja viima teenuse hinnad võrdse kohtlemise põhimõttega kooskõlla kolme aasta jooksul 01.07.2023 arvates.
Lähtudes eeltoodust, on kuni teenuse hinna ühtlustamiseni võimalik projekteerimisel loobuda hoonesiseste paralleelsete veesüsteemide rajamisest ning eraldi era- ja äritarbijate arvestitest.
Hoone projektis tuleb selgelt välja tuua era ja -äritarbijate veevajaduse arvestuslik suhe. Era- ja äritarbimist eristavate arvestite puudumisel rakendatakse kogu hoonele ühte hinda lähtuvalt peamisest veevajadusest.
Kui kliendil on soov era- ja äritarbijate reovett eristada, seoses võimaliku ühiskanalisatsiooni juhitava reovee koostise erinevusega, tuleb reovesi hoonest välja juhtida eraldi väljaviikude kaudu. Saasteainete sisalduse kontrollimiseks tuleb igale väljaviigule projekteerida reoveest vajaliku proovi võtmiseks esinduslik kontrollkaev (min DN300 luuk). Kontrollkaevus peab olema tagatud vee kukkumine, mis võimaldab võtta esinduslikku proovi (vett on võimalik suunata otse proovivõtuanumasse). Reovee kogus, mis juhitakse eraldi väljaviikude kaudu, peab olema eraldi mõõdetav ehk joogivesi mis kanaliseeritakse vastava väljaviigu kaudu peab olema eraldi mõõdetud kliendile kuuluva vahe-veearvestiga.

Võimalikud veemõõdusõlmede ehitajad

Kliendi kui omaniku kohustus on tagada nõuetele vastav veemõõdusõlm ning korraldada veemõõdusõlme rajamine/rekonstrueerimine vastavalt AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Kuna AS Tallinna Vesi nimetatud teenust ei paku, tuleb kliendil pöörduda veemõõdusõlme rajamise/rekonstrueerimisega seotud teenusepakkuja poole, kes teostab nõuetele vastavaid sanitaartehnilisi töid. Soovitame hinnapakkumisi küsida vähemalt kolmelt erinevalt teenusepakkujalt, et leida sobivaim tööde teostaja. Allpool on toodud nimekiri võimalikest teenusepakkujatest*:

E.M Water OÜ – tel 56 61 85 53, e-post: info@emwater.ee
Evald Rosenkron OÜ – tel 50 24 165, e-post: evaldrosenkron@gmail.com
Mardisoo OÜ – tel 55 51 28 58, e-post: info@mardisoo.ee
Pitskruvi OÜ – tel 50 50 278, e-post: toomasasku@gmail.com
RempFast OÜ – tel 56 93 43 70, e-post: rempfast@gmail.com

*Tegemist on mitteammendava loeteluga ning seega on kliendil õigus kasutada tööde teostamiseks vabal valikul ka nimekirjas nimetamata teenusepakkujaid.
Teenusepakkujatel, kes soovivad enda andmete lisamist nimekirja, palume ühendust võtta aadressil tvesi@tvesi.ee.

Kui veemõõdusõlme rekonstrueerimiseks on vaja vesi sulgeda, tuleks see tellida vähemalt kaks tööpäeva ette telefonil 626 2400 või e-kirja teel tvesi@tvesi.ee. 
Pärast tööde valmimist palume saata pilt veemõõdusõlmest e-kirjaga tvesi@tvesi.ee.
Nutiarvesti paigalduse saab kokku leppida telefonidel 626 2382 või 626 2383.