Kaevikust välja pumbatava vee ärajuhtimine

AS-i Tallinna Vesi tegevuspiirkonnas toimuvatel kaevetöödel on lubatud pinnasevett juhtida ühiskanalisatsiooni ainult eelneval kokkuleppel vee-ettevõtja esindajaga. Esindaja kutsumiseks helistada kliendiinfo telefonil 62 62 200.

Ühiskanalisatsiooni juhitav pinnasevesi peab olema settest puhastatud ja mõõdetud. Peale arvesti paigaldamist ja vee-ettevõtja esindaja poolt algnäidu fikseerimist tuleb sõlmida vee-ettevõtjaga arvelduskokkulepe kaevetööde perioodiks.

Avariiolukorras või keskkonnareostuse ohu korral kohustub tööde teostaja koheselt töö peatama ning informeerima AS-i Tallinna Vesi telefonil 62 62 200.

Vee-ettevõttel on õigus kaevetööde-järgselt nõuda tööde teostajalt ühiskanalisatsiooni kaamerauuringut ja survepesu.

Kaevikust välja pumbatava vee mõõtmise tüüpskeem
Pinnasevee ärajuhtimine kanalisatsiooni