Hüdraulilise surveproovi teostamine

 • Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele, mille pikkus on vähemalt 10 m.
 • Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist toestamata sulgelementi.
 • Surveproov tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile. Pärast surveproovi teostamist vormistatakse surveproovi akt ehk survekatsetuse protokoll.
 • Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 m.
 • Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks (õhk peab olema torustikust täielikult eemaldatud).
 • Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teostada avatud kaevikuga.
 • Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3-kordse nominaalse rõhuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru ja ühenduste venimine.
 • Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 minuti jooksul rõhk torus ei langeks rohkem kui 0,2 bari. Pärast tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni.
 • Surveprooviks kasutatav manomeeter peab omama taadeldud ning kehtiva taatluse kuupäevaga.
 • Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. Läbipesu aeg leppida eelnevalt kokku AS-i Tallinna Vesi dispetšeriga telefonil 62 62 400.
 • Torustiku läbipesemisel lugeda arvestuslikuks veekoguseks rajatava torustiku kolmekordne torumaht. Info veekoguse kohta esitada omanikujärelevalve insenerile.
 • Surveprooviks ja loputusveeks kulunud veekoguse eest AS Tallinna Vesi arvet ei esita
Survekatsetuse teostamine
Survekatsetuse teostamine