Seire- ja kriisi tegevuskava koostamine

Järgnevalt on ära toodud juhised ning tegevused seire- ja kriisikava koostamiseks. Kriisikava esitamise vajaduse nõude

Olemasoleva olukorra fikseerimine

 • Koordinaatides asendiplaan koos kaitsevööndiga DWG ja DGN kujul
 • Kanalisatsiooni torustikule/kollektorile ja kaevudele kaamerauuringu teostamine
 • Olemasolevate torustiku, kambrite, kaevude, maapinna parameetrite mõõtmine x, y ja z suunal
 • Asukoha täpne tuvastamine – lahtikaevamine, georadar või CPT, trassimäärajaga asukoha tuvastamine.
 • Fotod ja videod olemasolevast olukorrast

Kaitsevööndis planeeritud ehitustegevuse kirjeldus

 • Koordinaatides asendiplaan koos kaitsevööndiga DWG ja DGN kujul
 • Pikiprofiil ja lõiked
 • Planeeritava tegevuse detailne kirjeldus, mis võib torustikule mõju avaldada (kaas arvatud ehitustehnika ja ehitustranspordi liiklemine)
 • Ajakava (mida ja millal plaanitakse teha)
 • Täiendavad detailid või dokumendid AS Tallinna Vesi nõudel

Riskianalüüs

 • Riskide detailne loetelu
 • Riskimaatriks, Oht=riski tõenäosus x võimalik tagajärg (Ohutegurite hindamise põhimõtted ja näidistabel)
 • Riskide maandamiste tegevused
 • Mis hetkel risk tekib ja millal riski enam ei ole ja kuidas seda mõõdetakse

Seire

 • Seirevõrgustiku projekteerimine
 • Geoloogia kirjeldus
 • Olemasoleva torustiku konstruktsioonilise lahenduse kirjeldus
 • Seiremeetodid (näiteks – vibratsioon, pinnase ja torustiku elementide siirded, pinnaseveetase)
 • Seirekava
 • Mõõdetavate parameetrite väärtused, mille ületamisel ehitustegevus peatatakse ja/või kriisikava rakendatakse
 • Konstruktorite ja geotehnika spetsialistide kaasamine

Kriisikava

 • Riskianalüüsist tulenevate tegevuste loetelu
 • Kasutatavate ressursside loetelu (tehnika, inimesed, materjalid jne).
 • Tegevuskava koos ajagraafikuga (mobilisatsiooni aeg ja erinevate tegvuste toestamiseks vajalik aed)
 • Joonised, skeemid ja tegevuste detailne kirjeldus
 • Võtmeisikute loetelu, kontaktid ja vastutusvaldkonnad (Puhkused ja võtmeisikute asendajad)
 • Töövõtja poolne omanikujärelevalve
 • Kommunikatsiooni ahel
 • Vastutuskindlustus
 • Garantiikirjad tööde teostajatelt (pumpamine, kaevetööd, liikluskorraldus jne).

Olukorra fikseerimine peale tööde lõppu

 • Kontrollmõõtmised
 • Kaamerauuringud torustikule ja kaevudel/kambritel
 • Garantiikiri teostatud töödele