Sademevee vooluhulga ühtlustamine

Olemasolevaid kinnistusiseseid ühisvoolseid kanalisatsioonitorustikke ei tohi säilitada ega renoveerida. Kinnistule projekteerida lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem (reovesi ja sademevesi eraldi torustikega) kuni kinnistu piirini, mis võimaldab tulevikus ilma kinnistul kaevamata teostada ümberühenduse tänava sademeveekanalisatsiooni. Tänaval sademeveekanalisatsiooni olemasolu korral tuleb ühendus tänavatorustikuga koheselt ette näha.

Sõltuvalt sademevee reostatuse iseloomust ja vooluhulgast peab projekteerija nägema ette meetmed, vähendamaks ühis- ja lahkvoolsesse kanalisatsioonisüsteemi juhitava sademevee kogust ja vooluhulka (lokaalsed infiltratsioonisüsteemid, reguleerivad tiigid, ühtlustusmahutid jmt).

Sademeveesüsteemi projekteerimisel arvestada järgnevaga:

  • Vastavalt Tallinna ÜVK arengukavale tuleb linnatänavatele sademevee lahendusi projekteerides jälgida põhimõtet, et vihmapeenrad või immutuskraavid kataks vähemalt 11% valgalade tänavate pindalast.
  • Täiendavate sademevee ning drenaaži vooluhulkade kanaliseerimine olemasolevasse ühisvoolsesse kanalisatsiooni ei ole lubatud.
  • Kinnistu liitumiskaevu ühendatava kinnistusisese isevoolse sademeveetoru läbimõõt valida maksimaalselt DN/OD 110 ja läbilaskevõime peab toru täite h/d = 0,95 korral olema maksimaalselt 10 l/s. Kinnistule tuleb enne sademevee ühiskanalisatsiooniga liitumist projekteerida vooluhulga regulaatorkaev millega piiratakse ja hoitakse automaatselt (mitte statsionaarses asendis sulgelemendiga) maksimaalset vooluhulka 10 l/s ka siis kui kinnistu torustik läheb valingvihmade korral surve alla. Regulaatorkaev on kinnistu sisese sademevee süsteemi osa ning kinnistu omaniku hallata. Regulaatorkaev ei saa olla liitumispunktiks.

Infot erinevate tootjate vooluhulga regulatorkaevude kohta leiate näiteks WaPro või Fraenkische kodulehel.
Konkreetse toote sobivuse valib projekteerija.

  • Projekteerimisel tuleb välja tuua vooluhulka piirava torustiku lõigu täpne pikkus, materjal, toru materjalist tulenev sisemõõt ja ette nähtud kalle. Projektis kasutatud materjalide asendamise korral tuleb vooluhulka piirava torustiku lõigu läbilaskevõimet ja kallet kontrollida ning vajadusel  projekti korrigeerida.
  • Vooluhulka piirav toru lõik peab eelisatult asuma liitumispunkti kaevust kinnistu pool, kui see pole tehnilistel põhjustel võimalik, siis liitumispunktist tänavatorustiku pool.
  • Liitumispunktist tänavatorustikku suubuva torustiku läbimõõt peab olema DN/OD 160 kuni DN/OD 200.
  • Hoonesisese sademeveetoru ühendamisel hoonevälisesse sademeveevõrku peab projekteerija nägema ette kaitsemeetmed juhuks, kui tänavatorustiku vastuvõtuvõime on erakordselt intensiivsete sademete tõttu ajutiselt ammendunud ja tekib oht, et hoonesisene sademeveepüstik täitub survelise sademeveega. Hoonesisese sademeveetoru ühendamine otse kinnistu liitumiskaevu ilma kaitsemeetmeteta ei ole lubatud.
  • Projektis lahendada ja kirjeldada detailselt, kuhu voolab või koguneb kinnistul sademevesi, juhul kui tänavatorustiku vastuvõtuvõime on erakordselt intensiivsete sademete tõttu ajutiselt ammendunud. Lahendus koostada selliselt, et oht inimestele, hoonetele ja varale oleks minimaalne.
  • Keelatud on kinnistu ja teede vertikaalplaneerimisega ning kinnistu sademeveekanalisatsiooni projektlahendusega tekitada või süvendada uputusohtlikku olukorda, mille tõttu sademevesi voolab ja koguneb erakorraliselt intensiivsete sademete korral näiteks hoonete alla rajatud ja üldisest kinnistu pinnast madalamal asuvasse parklasse, kus puudub tänavatorustiku vastuvõtuvõime puudumisel igasugune äravool.
  • Lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemiga piirkonnas peavad sademeveekanalisatsiooni juhitava sademevee reostusnäitajate piirväärtused vastama keskkonnaministri määruse 08.11.2019 nr 61 “Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Lisa 1 “Saastenäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed”.

Ühisvoolse kanalisatsiooniga tänava rekonstrueerimine lahkvoolseks
Juhul, kui ühisvoolse kanalisatsiooniga piirkonnas rekonstrueeritakse tänavat ja rajatakse lahkvoolne sademeveekanalisatsioon, mis ühendatakse ajutiselt töömahtude piiril ühisvoolsesse kanalisatsioonitorustikku, tuleb sademeveekanalisatsiooni vooluhulka maksimaalselt ühtlustada ning suubumiskohta rajada väiksema läbimõõduga torulõik, mis piirab ühisvoolsesse kanalisatsiooni jõudvat sademevee hetkelist vooluhulka. Ühisvoolsesse torustikku jõudev summaarne hetkeline vooluhulk (l/s) peab esialgse olukorraga võrreldes vähenema.