Pumpla väline survetorustik

Torumaterjal, liitmikud

  • Kanalisatsiooni survetorustik projekteerida minimaalse surveklassiga PN10 ja standardile EVS-EN 12201 vastavast polüetüleen(PE)torust. De110 ja suuremate läbimõõtude korral tohib kasutada ainult latist toru.
  • PE torude ühendamisel kasutada põkk- või elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja uue toru või toru ja armatuuri ühendamiseks on lubatud kasutada tõmbekindlaid tolerantsühendusliitmikke, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.

Paigaldusasukoht ja -sügavus:

  • Kõik kanalisatsioonipumplad peavad olema projekteeritud vähemalt kahe survetorustikuga alates pumpadest kuni survekustutuskaevuni.
  • Survetorud projekteerida eelistatult väiksema liikluskoormusega alale, võimalusel haljasalale. Survetorude projekteerimisel sõiduteele vältida seadmekaevude ja kapede jäämist sõidukite sõidujälge.
  • Avatud kaevikuga meetodil rajatava toru kohale (30-40 cm toru laest) tuleb projekteerida hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega.
  • Survetorustikule projekteerida 5 sulgeseadmega ümberühendussõlmed, mis võimaldavad torustikku sulgeda ja vett ümber juhtida maksimaalselt 300 m pikkuste lõikudena.
Kanalisatsiooni survetorustiku ümberühendussõlmede põhimõtteline skeem
Kanalisatsiooni survetorustiku ümberühendussõlmede põhimõtteline skeem
  • Survetoru minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast kuni torulaeni.
  • Pumpla väljundtorudele projekteerida vahetult pumpla kõrvale 3 sulgeseadmega sõlm.
Pumpla väljundtorude 3 sulgeseadmega sõlme põhimõtteline skeem
Pumpla väljundtorude 3 sulgeseadmega sõlme põhimõtteline skeem

AS-i Tallinna Vesi nõuded survetorustike kaevude kohta asuvad kanalisatsiooni projekteerimise peatükis: Kaevud