Avatud kaevikuga meetod

Avatud kaevikuga meetodi all peetakse silmas torustiku rajamist kaevikusse. Sealjuures tuleb lähtuda järgnevast:

  • Kasutada polüetüleen(PE)toru, mis vastab standardile EVS-EN 12201. Minimaalne surveklass PN10.
  • Vee-ettevõte võib nõuda ka teistest materjalidest torude kasutamist.
  • De110 ja suuremate läbimõõtude korral tohib kasutada ainult latist toru.
  • Toru minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torulaeni.
  • Märkekaabli osas jälgida juhiseid mis leitavad siin: Märkekaabli paigaldamine survetorudele
  • Kaabli otsad tuua seadme- või hüdrandikaevu, kapede alla ning kinnistu tarnetorul veemõõdusõlme.
  • Projekteerida 30-40 cm kõrgusele toru kohale piki torutelge märkelint.
  • PE torude ühendamiseks projekteerida põkk- või elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.
  • Ringistuseta tänavatoru lõppu tuleb projekteerida tühjendustoru või hüdrandikaev.
  • Kui kinnistutele liitumispunktide projekteerimisel ei kuulu töö mahtu kinnistusiseste torustike projekteerimine, tuleb täiendavalt projekteerida tarnetoru liitumispunktist kuni kinnistu piirini.
Veevarustuse liitumispunkti põhimõtteline skeem
Veevarustuse liitumispunkti põhimõtteline skeem