Avatud kaevikuga meetod

Avatud kaevikuga meetodi all peetakse silmas torustiku rajamist kaevikusse. Sealjuures tuleb lähtuda järgnevast:

 • Kasutada polüetüleen(PE)toru, mis vastab standardile EVS-EN 12201. Minimaalne surveklass PN10.
 • Vee-ettevõte võib nõuda ka teistest materjalidest torude kasutamist.
 • De110 ja suuremate läbimõõtude korral tohib kasutada ainult latist toru.
 • Toru minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torulaeni.
 • Näha ette projekteeritava torustiku külge asukoha määramiseks min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Kiudkaabli kasutamine ei ole lubatud. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud näha ette veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega. Ehitustööde vastu võtmisel peab töövõtja tõendama, et märkekaabel töötab ja koostama selle kohta vastava protokolli.
 • Kaevikuta meetodil paigaldatavata toru puhul tuleb kasutada signaalkaablina PVC kattega happekindlat AISI 316 terastrossi minimaalse ristlõikega 5mm².
 • Kaabli otsad tuua seadme- või hüdrandikaevu, kapede alla ning kinnistu tarnetorul veemõõdusõlme.
 • Projekteerida 30-40 cm kõrgusele toru kohale piki torutelge märkelint.
 • PE torude ühendamiseks projekteerida põkk- või elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.
 • Ringistuseta tänavatoru lõppu tuleb projekteerida tühjendustoru või hüdrandikaev.
 • Kui kinnistutele liitumispunktide projekteerimisel ei kuulu töö mahtu kinnistusiseste torustike projekteerimine, tuleb täiendavalt projekteerida tarnetoru liitumispunktist kuni kinnistu piirini.
Veevarustuse liitumispunkti põhimõtteline skeem
Veevarustuse liitumispunkti põhimõtteline skeem