Ehitusgeoloogia ja geotehnika

 • Projekteerija peab koos ehitusgeoloogia uuringute teostajaga kavandama geoloogiliste uuringute plaani.
 • Ehitusgeoloogilise uuringu plaan ning andmete analüüs peab võimaldama projekteerijal lahendada järgmist:
  • Milline ehitustehnoloogia sobib tööde teostamiseks?
  • Milline peab olema ehitatava rajatise alus või vundament?
  • Kas projekteeritav rajatis on vaja ankurdada?
  • Milline peab olema kaevikutoestus?
  • Kas ja kuidas on vaja ehituskaevikust pinnasevett välja pumbata?
  • Kas ja kuidas on ehitustegevuse käigus vajalik kaitsta teisi rajatisi või hooneid?
 • Ehitusgeoloogiliste uuringute tarbeks rajatavate puuraukude vajalik vahekaugus määratakse ehitusgeoloogiliste uuringute plaani koostamise käigus ja see peab olema piisav, võimaldamaks usaldusväärse täpsusega ehitusgeoloogiliste lõigete koostamist.
 • Ehitusgeoloogiliste uuringute tarbeks rajatavate puuraukude minimaalne puhas vahekaugus AS-i Tallinna Vesi tehnovõrkudest ei tohi olla väiksem kui 1 meeter.