Korpus ja ankurdamine

 • Pumplate korpuse materjalina on lubatud kasutada:
  • PEHD – suure tihedusega polüetüleen (kuni sügavuseni 5 meetrit arvestades maapinnast kuni pumpla põhjani)
  • imonoliitset raudbetooni koos lisandiga,
 • Pumplad mis on sügavamal kui 5 meetrit (arvestades maapinnast kuni pumpla põhjani) tuleb projekteerida monoliitsest raudbetoonist.
 • Alates voolhulgast 25 l/s (arvestades ühe pumba vooluhulka) on lubatud projekteerida ainult kahekambrilist monoliitsest raudbetoonist pumplat kus pumbad on kuivaasetusega. AS-il Tallinna Vesi on õigus nõuda kahekambrilist pumplat ka väiksema vooluhulga korral.
 • Pumplate valmistaja peab erinevate materjalide puhul järgima standardeid:
  • Raudbetoonis kasutamisel arvestada et tegemist peab olema monoliitselt valatava pumplakehaga. Kasutatav betoon peab sisaldama veetihedust tagavat lisandit.
  • PEHD korpuse puhul peab korpus vastama minimaalselt rõngasjäikusele SN4. Pumpla keha peab olema spiraalselt keritud sileda  sise-ja välispinnaga toode.
 • Pumplate ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja ettekirjutusele, vastavalt kasutatavate materjalide iseärasusele ja projekteerija poolt betoonplaadi gabariitide kohta tehtud arvutustele.
 • Ankurdusklambrid ja -poldid RV-terasest min A 2.
 • Vajadusel peab projekteerija pumpla lae kaitseks projektis ette nägema koormusühtlustusplaadi.
 • Projekteerija poolt peab olema määratud minimaalne kõrgus pumplasse siseneva toru põhjast pumpla põhjani (mõõt pumpla seest).
 • PE-plastist korpuse puhul tuleb survetoru läbiviigul paigaldada korpust läbiva ja seina külge keevitatud hülsi sisse ning tihendada veetihedust tagava materjali ülekattega seest ja väljast.
 • Betoonkorpusega pumpla puhul kasutatakse läbiviikudena roostevabast terasest veetõkkekraega torukonstruktsiooni, mida jätkatakse pumplas või pumplast väljas äärik- või keevisühenduse abil.
 • Plastkorpusega pumplate konstruktsioon peab sisaldama pumpla teisaldamiseks vajalikke tõsteaasasid.