Elektrivarustus

 • Elektrivarustus näha ette kahelt erinevalt 0,4 KV alajaama sektsiooni fiidrilt. Iga pumpla puhul tuleb kahe toite vajadus eelnevalt AS-iga Tallinna Vesi kokku leppida.
 • Liitumine peab olema teostatud kohaliku tegutseva võrguettevõttega.
 • Pumpla juhtimiskilpi näha ette mõlema toitesisendi pingekontroll faasikontrollireleega (väljundid PLC-sse), mis ühendatakse sisendkaablile.
 • Pumpade juhtimiskilpi näha ette ARL (automaatne reservlülitus). ARL peab olema mootorajamiga. Mõlemal sisendliinil peavad olema voltmeetrid.
 • Kui pumpla tuleb ühe toitega, siis ei ole vaja ka ARL lülitust.
 • Juhtimiskilbile näha ette kordusmaandus, TN-S juhistikusüsteemiga.
 • Raudbetoonist konstruktsioonidel näha ette ühendus PE-peamaanduslatile.
 • Sisenditele näha ette järgnevad ülepingekaitsmed:
  • tüüp 1 (klass B) – elektripaigaldise toitesisend,
  • tüüp 2 (klass C) – PLC toiteahelad,
  • tüüp 3 (klass D) – mõõteahelad.
 • Reaktiivenergia kompensatsioon näha ette juhul, kui see on majanduslikult põhjendatud.
 • Mõõteahelatele 4-20 mA ette näha galvaaniline kaitseeraldus.
 • Kilbis peab olema sisevalgustus.
 • Pumba kaablid tuleb ühendada otse kilpi ilma vahepistikuta. Kilbis peavad kaablite läbiviigud olema hermeetiliselt tihendatud.
 • Pumplates, kus on üks toide, peab olema võimalus avariitoiteks generaatorilt.
 • Juhtimise operatiivahelate tarbeks näha ette PELV- ahel.
 • Pumplas, milles puudub pealisehitus, paigaldada juhtimiskilp pumbakaevu kõrvale.
 • Kui kilpi ei paigaldata pumpla peale, siis vundament valmistada betoonist ja sokkel tsingitud terasest vastavalt vajadusele, et tagada vajalik jäikus. Sokli ülaosas on sel puhul seestpoolt avatav luuk generaatori või töömaakilbi ühendamiseks.
 • Külmakartliku aparatuuri tarbeks näha ette kütteelement, mis on varustatud juhtimis- ja seadetermostaadiga. Lisaks peavad välikilpidel olema kilbi üla- ja allosas katetega ventilatsiooniavad. Välikilbi kesta ülaosa tuleb seestpoolt vooderdada, et kilbi kestale ei tekiks kondensaati.
 • Pumpade ja seadmete ühendamiseks mõeldud klemmliistud paigutada kilbi alumisse ossa. Juhtnupud, signaallambid ning PLC operaatoripalaneel tuua juhtpaneelile, mis jääb kilbi ukse taha.
 • Käsitööriistade tarbeks näha ette kilpi AC 230V ja AC 400V pistikupesad, mis on varustatud 30 mA rikkevoolu kaitsega. Välikilpidel peavad generaatori pistik ja kombipistik kindlasti asuma kilbi sees. Sel puhul peab olema võimalus vihmase ilma korral kilbi uks sulgeda. Kaablite läbiviimiseks peab kilbi soklil olema eest kruvitav tihenditega luuk pistikute läheduses.
 • Välikilbi kest peab olema valmistatud metallist ja kilbi kesta materjali paksus peab olema vähemalt 2,0 mm. Välikilp peab olema vähemalt IP 44 ja IK 9.
 • Välikilbil tuleb sademete korral välistada vihmavee tungimine kilpi suletud ukse vahelt.
 • Sisemise paigaldusega juhtimiskilbi kaitseaste (IP) valida vastavalt paigaldustingimustele.
 • Juhtimiskilbi uksi peab saama avada minimaalselt 135° ulatuses. Ustel peavad olema piirajad.
 • Kilbi sees peab olema jäik ilmastikukindel tasku dokumentatsioonile (mitte kiletasku).

Projekti koosseis:

 1. TIITELLEHT
 2. KÖIDE EA KOOSSEIS
 3. SELETUSKIRI
  1. Üldist
  2. Maanduspaigaldis
  3. Juhtimiskilp JK01
  4. Reaktiivenergia kompenseerimine
  5. Elektrivalgustus
 4. MAANDUSSEADE JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUS
 5. TEHNOLOOGILISED SEADMED
  1. Reoveepumbad P1, P2, jne
  2. Drenaažpump DP
  3. Küte-ventilatsioon
  4. Personali kaitse elektrivoolu kahjustava toime eest
  5. Ülepingekaitse
 6. PROGRAMMEERITAV KONTROLLER PLC
  1. Üldist
  2. Nivoo reservuaaris
  3. Rõhk väljundtrassis
  4. Õhutemperatuur kilbiruumis
  5. PLC lisafunktsioonid
  6. PLC tööparameetrid
 7. KONTROLLMÕÕTERIISTADE LIIGITUS
 8. NÕUDED SEADMETELE JA MATERJALIDELE
 9. Üldist
 10. Süsteemid, seadmed, aparatuur
 11. Maanduspaigaldis
 12. Juhistik
 13. Rikkevoolukaitse
 14. Liigpingekaitse
 15. Jaotuskeskused
 16. Juhistiku tunnusvärvid
 17. Juhtimisseadmed ja kaitseaparatuur
 18. Kaablid
 19. Abiseadmed ja materjalid
 20. Valgustid
 21. Turvavalgustid
 22. ATS-süsteem
 23. AVS-süsteem
 24. Kuumaveeboilerid
 25. Nõrkvoolutööd
 26. Mõõte- ja teimitööd
 27. ELEKTRI- JA AUTOMAATIKAALANE TÖÖVÕTT
  1. Üldnõuded
  2. EA-tööde ulatus
  3. Nõuded töövõtjale
  4. Juhendid ehituspaigal
  5. Teostusjoonised – “Tööprojekt”
 28. PLC KASUTUSJUHEND
 29. SPETSIFIKAAT
 30. I/O SIGNAALIDE LOETELU: (AI; DI; AO; DO;)
 31. Analoogsisendid – AI :
  1. P1 – nimivool
  2. P2 – nimivool
  3. LISA01 – nivoo reservuaaris
  4. PE03 – surve kollektoris
  5. TE01 – kilbiruumi t°
 32. Digitaalsisendid – DI :
  1. I-fiider – liinikaitse automaat
  2. I-fiider – faasikontroll
  3. 1-fiider – kontaktor
  4. 2-fiider liinikaitse automaat
  5. 2-fiider – faasikontroll
  6. 2-fiider – kontaktor
  7. TVS – ülepinge rakendus
  8. KWh – päev
  9. KWh – öö
  10. LSA-02 – ülemine nivoo reservuaaris
  11. LSA-02 – alumine nivoo reservuaaris
  12. LSA-01 – pumbaruumi uputus
  13. P1 – režiimi valik
  14. P1 – pingekontroll
  15. P1 – töös
  16. P1 – avarii
  17. P2 – režiimi valik
  18. P2 – pingekontroll
  19. P2 – töös
  20. P2 – avarii
  21. V1 – režiimi valik
  22. V1 – töö
  23. V1 – avarii
  24. 62 – valveseade – Valvestatud
  25. 62 – valveseade – Tulekahju
  26. 62 – valveseade – Sissetung

34. Digitaalväljundid – DO :

 1. P1 – sisse-välja
 2. P2 – sisse-välja
 3. V1 – sisse-välja
 4. ER – sisse-välja

35. KAABLITE TABEL
36. TÖÖDE MAHTUDE LOETELU
37. JOONISTE LOETELU
38. JOONISED