Ehitusaegse vee tarne

 • Kinnistu omanik on kohustatud enne ehitustegevuse alustamist ning ühisveevärgist vee tarbimise alustamist paigaldama kehtivat taatlust omava veearvesti tarnetorule.
 • Kinnistu omanik on kohustatud teavitama nendest nõuetest ehitustööde läbiviijat (peatöövõtjat).
 • Veearvesti peab omama kehtivat taatlust (eurotaatlus või kordustaatlus).
 • Veearvesti plommib AS-i Tallinna Vesi esindaja. Veearvesti ei kuulu vee-ettevõtjale.
 • Veearvesti peab olema ehitusperioodil vee-ettevõtja esindaja poolt plommitud ning liidesplommi omavoliline eemaldamine on keelatud.
 • Sobiv veearvesti on suurusega DN 15 või DN 20. Suuremate arvestite erisoov tuleb kooskõlastada eelnevalt vee-ettevõtjaga.
 • Veearvesti peab olema paigaldatud horisontaalses asendis, näidikuga ülespoole nii, et arvesti näitu oleks kerge lugeda ja olema kaitstud külma, kuuma ning väliste mehaaniliste mõjutuste eest.
 • Veearvesti peab olema jäigalt konsooliga kinnitatud konstruktsioonide külge.
 • Paigaldusel tuleb selgelt fikseerida ära veearvesti algnäit (foto) ja edastada algnäit ning arvesti taatlust puudutav info koheselt vee-ettevõtjale koos avaldusega teenuselepingu sõlmimiseks.
 • Ehitustegevuse lõppedes tuleb fikseerida selgelt loetava fotoga veearvesti lõppnäit ning veearvesti tuleb säilitada kuni vee-ettevõtja esindaja poolt fikseeritakse kontrollnäit ja paigaldatakse vee-ettevõtja veearvesti vee-ettevõtja esindaja poolt kinnistu veemõõdusõlme.
 • Vastavalt teenuslepingus kokkulepitud näitude teatamise korrale peab kinnistu omanik teatama veearvesti näidu arveldusperioodi lõppedes.
 • Kinnistu omanik vastutab kinnistu veearvestile paigaldatud vee-ettevõtja plommi säilimise eest ja on kohustatud koheselt teatama vee-ettevõtjale nende kadumisest või rikkumisest. Juhul, kui vee-ettevõtjat ei teavitata plommide eemaldamisest või rikkumisest, siis vee-ettevõtjal on õigus küsida hüvitust toru läbilaskevõime järg ühenduskohas arvestusega, et toru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas.
 • Juhul, kui ehitusobjektil kasutatakse nn tehnoloogilist vett, mida ei kanaliseerita ühiskanalisatsiooni torustikku, tuleb paigaldada peale peaveearvestit vaheveearvesti tehnoloogilise vee mõõtmiseks või ehitada välja paralleelühendus, kus kahe teineteisest sõltumatu veearvestiga mõõdetakse ära veetarbimine ühisveevärgist koos ja ilma reovee ärajuhtimiseta ühiskanalisatsioonitorustikku.
 • Veearvesti seiskumisetest ja muudest riketest tuleb koheselt teavitada vee-ettevõtet ning kasutuskõlbmatu veearvesti tuleb koheselt asendada töökorras kehtivat taatlust omava veearvestiga. Arvesti eemaldusel fikseerida selgelt loetava fotoga rikkis arvesti lõppnäit ja uue arvesti algnäit ning edastada info vee-ettevõtjale e-kirja aadressile tvesi(ät)tvesi.ee.