Teekatendi taastamine ja kaevetööde lõpetamine

Teekatendi taastamisel tuleb lähtuda ehitusseadustikust, sellest tulenevatest määrustest (eelkõige majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“), kohaliku omavalituse määrustest, ehitusprojektist ning lepingust. Teehoiutöid võivad teostada ning nende tööde dokumentatsiooni allkirjastada vaid selleks pädevust omavad isikud.

Kaevetöö loa lõpetamise eelduseks on, et:

  • tööd objektil on lõpetatud projekti järgi (erandjuhul võib kohalik omavalitsus kaevetöö loa lõpetada, kui liituja annab tööde lõpetamiseks garantiikirja ja vaegtööd on pädeva aktiga fikseeritud);
  • töö teostaja on esitanud digitaalse ehitustööde täitedokumentatsiooni AS-ile Tallinna Vesi, digitaalse torustiku dokumentatsiooni torustiku omanikujärelevalvet teostanud insenerile, kes on selle aktsepteerinud, ning paberkandjal teehoiutööde dokumentatsiooni teehoiutööde omanikujärelevalvet teostanud insenerile, kes on selle aktsepteerinud.

Teehoiutööde täitedokumentatsiooni koosseisu peavad kuuluma (sõltuvalt ehitusobjekti iseloomust võib varieeruda):

  • pinnakatete teostusjoonis;
  • teehoiutööde ehitustööde päevikud (sh tagasitäitetööd ja haljastuse rajamine);
  • teehoiutööde kaetud töö aktid;
  • laboratoorsed protokollid (tagasitäite ja dreenikihi liiva tihedus; killustikaluse elastsusmoodul; asfaldi seguproovid [ekstraheerimise katse]; asfaldi puurkehade katsetulemused);
  • kasutatud materjalide vastavust tõestavad sertifikaadid ja deklaratsioonid (sh asfaldiretseptid ja sellega seonduv dokumentatsioon);
  • jäätmeõiend.

Kaevetööde luba tuleb välja trükkida ning selle pöördele kirjutab tööde teostaja tööde üleandmise aja, ehitusettevõtte ja selle esindaja nime ning allkirjastab dokumendi.

Kui täitedokumentatsioon on nõuetekohaselt vormistatud ning objektil puudusi ei ole, allkirjastab kaevetööde loa analoogselt ka teehoiutööde omanikujärelevalve insener.

Seejärel võtab tööde teostaja allkirjad ka linnosavalitsusest ja Tallinna Kommunaalametist. Kui Kommunaalamet saadab tööde teostajale lõpetatud kaevetöö loa koopia, tuleb tööde teostajal see edasi saata omanikujärelevalvet teostanud inseneridele, selleks et lepingu lõpetamise ja kasutuslubade hankimise protsessi saaks jätkata.