Laboratoorsete katsetuste tegemine kaevetööde ajal

Lõpptagasitäide ehk põhiline tagasitäite osa, mis jääb algtagasitäite peale, on tee muldkeha ehitus (kui kaevetööd toimuvad tee maa-alas). Seega kontrollib ning sobivusel võtab selle vastu teehoiutööde omanikujärelevalve insener. Tagasitäite ja dreenkihi tihendustegur peab vastama projektis nõutule.

Tagasitäide ja dreenikiht
Tagasitäide ja dreenikiht

Killustikaluse kandevõime (elastsusmoodul E) peab vastama projektis antule või majandus- ja taristuministri määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ nõuetele, juhul kui projekt on määrusega vastuolus.

Killustikalus
Killustikalus

Tagasitäite ja dreenikihi tiheduse ning killustikaluse elastsusmooduli väärtused ning vastavus nõuetele pärast nende ehitamist tuleb tõestada pädeva isiku poolt. Pädev isik on kas:

  • sõltumatu teedelabor, mille mõõtmisi teostavale isikule on väljastatud pädevust tõestav tunnistus,
  • vastava pädevus- või kutsetunnistusega teehoiutööde omanikujärelevalvet teostav insener.

Laboratoorsete uuringute kulud tasub töövõtja. Teedelabori teenused on tasulised, ka siis, kui mõõtmisi teeb omanikujärelevalve insener, kui ei ole lepitud kokku teisiti.

Töö teostaja poolt teostatavad mõõtmised on pädevad vaid siis, kui omanikujärelevalvet teostava inseneriga on mõõtmiste aeg kokku lepitud, nimetatud isik viibib mõõtmiste juures ning allkirjastab mõõtmiste protokolli.