Kaevetöö loa taotlemine Tallinna linnas

Kaevetööde teostamiseks on vajalik Tallinna linna kaevetööde eeskirjast tulenev kaevetööde luba ning tänava sulgemise luba. Kaevetöö loa taotlemine toimub Tallinna Kommunaalametist läbi Tallinna operatiivinfosüsteemi ning tänava sulgemise loa taotlemine Tallinna Transpordiametist, samuti läbi Tallinna operatiivinfosüsteemi. Teistes omavalitustes tuleb ühendust võtta kommunaalmajanduse spetsialistiga ning talitada vastavalt saadud juhistele.

Tallinna operatiivinfosüsteemis tuleb esitatud kaevetöö loa taotlus enne kaevetöö loa väljastamist kooskõlastada ka võrguvaldaja esindajal ning teehoiutööde omanikujärelevalve inseneril. Kooskõlastuse eelduseks on:

  • töövõtulepingu olemasolu kaevetöö loa taotleja ning vee-ettevõtte vahel,
  • ehitustööde graafik, mis on kooskõlastatud teedeehituse alltöövõtja poolt,
  • kohaliku omavalitusega kooskõlastatud teeprojekti asendiplaan ja ristlõiked,
  • liikluskorraldusskeemid.

Töövõtja on kohustatud tööde käigus kindlustama operatiivtranspordi ja kohalike elanike juurdepääsu kinnistutele, samuti tagama jalakäijate ohutu läbipääsu töömaal ja tööde ohutu toimimise. Selle tagamiseks koostab ja esitab töövõtja peale töövõtulepingu sõlmimist ning enne ehitustöödega alustamist tellijale tööohutuse plaani, mis jääb tööde tegemise aluseks. Kõik kaevetöö loa ja liikluskorraldusega seotud kulud kannab töövõtja.

Olemasolev olukord (kinnistute sissesõiduteed, kõnniteed, äärekivid jne) tuleb fotodena jäädvustada, et oleks lihtsam lahendada võimalikke vaidlusi eelnenud olukorra taastamise suhtes, kui sellised peaksid tekkima.