Tegevused enne töödega alustamist

Töövõtja peab

  • filmima kogu tööpiirkonna ning edastama vaatluse elektroonilisel kandjal tellijale. Erilist tähelepanu pöörata kaevetööde lähedal paiknevatele hoonetele, sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele truupidele ja kraavidele. Töövõtja peab olema suuteline ehitustööde ajal tõestama, milline oli olukord enne töödega alustamist.
  • esitama omanikujärelevalve insenerile kooskõlastamiseks materjalid, mida kavatsetakse kasutada ehitamise käigus. Materjalid tuleb esitada kooskõlastamiseks vähemalt 5 tööpäeva enne ehitustöödega alustamist.
  • olema enne tööde algust veendunud olemasoleva kaevu seisukorras (põhi, päis, seinad jne), kuhu ühendus teostatakse. Kui kaevu tehniline seisukord ei võimalda uue ühenduse tegemist, siis näha ette kaevu asemel uue paigaldamine. Muudel juhtudel on vajalik kogu kaevu rekonstrueerimine (isegi kui seda ei ole projektis ette nähtud).  Teostavate tööde maht kooskõlastada eelnevalt omanikujärelevalve esindajaga või vee-ettevõtte esindajaga.
  • enne ehitustööde algust kõikide võrguvaldajate ja tehnorajatiste omanikega projektikohaste tööde teostamise kokku leppima ning taotlema kõik vajalikud load (sh ka geodeetiliste punktide omanikega).