Ehitusdokumentide esitamine

Ehitamine tuleb dokumenteerida vastavalt:

  • ehitusseadustikule;
  • majandus- ja taristuministri määrusele nr 3 “Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded”;
  • majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 49 “Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord”;
  • majandus- ja taristuministri määrusele nr 74 “Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord”.

AS-ile Tallinna Vesi tuleb esitada kogu ehitamise kohta käiv dokumentatsioon digitaalselt. Dokumendid tuleb esitada PDF, ODF, DOC, DOCX, XLS või XLSX formaadis.

Esitatavad dokumendid peavad olema nummerdatud, omavahel eristatavad ning kategoriseeritud (jaotatud erinevate kaustade vahel). Näitena on toodud minimaalne kaustade liigitus. Vajadusel võib kaustade loetelu olla detailsem.

Kategoriseeritud kaustad
Kategoriseeritud kaustad

Näide ehituspäeviku kohta

Näide kaetud töö akti kohta