Klooriavarii

Tulenevalt kemikaaliseadusest anname infot võimalikust suurõnnetuse ohust ja jagame esmaseid tegevusjuhiseid klooriavarii korral Ülemiste veepuhastusjaamas. Tallinna Vesi teeb endast kõik oleneva, et õnnetuse risk oleks maandatud, järgides kõiki ohutusnõudeid nii kloori transpordil, ladustamisel kui ka kasutamisel.

Ülemiste Veepuhastusjaamas toodetakse pinnaveest joogivett. Protsessi käigus kasutatakse desinfitseeriva kemikaalina kloori. Tehnilise Järelevalve Amet on väljastanud AS-ile Tallinna Vesi 28.11.2011 tähtajatu tegevusloa nr OKK-19-11. Ohtliku kemikaali käitleja on ASi Tallinna Vesi veepuhastusjaam aadressil Järvevana tee 3, Tallinn. Seoses kloori ladustamise ja kasutamisega  on ASi Tallinna Vesi veepuhastusjaam B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Suurõnnetust võib põhjustada puhastusjaamas kasutatav kloor juhul, kui kloorihoidlas tekib suur kloorileke.

AS Tallinna Vesi on koostanud ja esitanud pädevatele riigiasutustele kemikaali teabelehe, riskianalüüsi (korrigeeritud analüüs kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ameti poolt 24.09.2018), ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse (kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ameti poolt 17.05.2017) ja hädaolukorra lahendamise plaani (kooskõlastatud Päästeameti poolt 21.04.2017). Inspekteerimiskava kohta annab lisainfot Päästemet või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Viimati kontrollis Tehnilise Järelevalve Amet ettevõtte tegevustele kehtestatud kemikaaliseadusest tulenevate nõuete täitmist 16.05.2017, mille käigus ei tuvastanud ühtegi mittevastavust. AS-i Ingle poolt on 11.12.2012 koostatud põhjalik kemikaali ohutuskaart, mida on viimati muudetud 2018. a detsembris vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 1907/2006 ja nr 1272/2008.

Ohutegurite kontrolli all hoidmiseks on olemas erinevad kaitsemehhanismid. Korraldame ettevõtte töötajatele regulaarselt koolitusi ja viime läbi õppusi. Samuti teeme  järjepidevat koostööd Päästeametiga,  et olla valmis suurõnnetuse korral kiirelt tegutsema.

 

Klooriavarii ohuala on kujutatud järgneval kaardil:

Kloorgaas on mürgine sissehingamisel, lämmatab, ärritab silmi, nahka  ja hingamiselundeid. Kloor on tugeva oksüdeeriva toimega ning veeorganismidele väga mürgine.

Kloorgaas on rohekaskollane, terava lõhnaga, õhust raskem gaas, mille pilv levib avariikohalt allatuult. Ühinedes õhus veeaurudega moodustub valge udu. Allatuult levides koguneb gaas madalamatesse kohtadesse, kraavidesse ning maa-alustesse kommunikatsioonidesse. Tõusvate õhuvooludega haihtub kloorgaas atmosfääri.

Kuidas käituda klooriavarii korral?

  • Hoiatussireeni kuuldes eemaldu kohe ohualast, liikudes tuulega risti.
  • Võimalusel mine siseruumi ja püsi seal. Sulge uksed ja aknad, tuulutusavad ja ventilatsioon.
  • Teavita ohust ka naabreid.
  • Kui tunned kloori lõhna, hinga läbi niiske rätiku või mõne muu tekstiilmaterjali. Tugeva kloori lõhna korral kasuta dušši – vesi neutraliseerib kloorgaasi.
  • Järgi õnnetuse korral kõiki päästeasutuse poolt antavaid juhiseid.

Kuidas mürgistust ära tunda?

  • Kloor kahjustab kudesid, mõjub ärritavalt limaskestadele, kutsub esile kuiva köha, nohu, mõnikord ka oksendamist.
  • Suurema kontsentratsiooni korral põhjustab rinnus valusid, tekivad pisarad ja koordinatsioonihäired.

Ohtliku kemikaali käitleja: AS Tallinna Vesi, veepuhastusjaam, Järvevana tee 3

Info ohutusabinõude ja muu klooriga seonduva kohta: veepuhastuse juht, tel 6262 510; peatehnoloog, tel 6262 610