Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee

Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee tagab, et pakutud tasustamispõhimõtted lähtuvad AS-i Tallinna Vesi nii lühi- kui pikaajalistest eesmärkidest ning arvestavad seejuures AS-i Tallinna Vesi majandustulemusi ja investorite õigustatud huve.

Ametisse nimetamise ja tasustamise komitee tagab, et põhitöö eest saadav tasu ja tulemustasu osakaal oleks kooskõlas juhatuse liikme poolt täidetavate kohus tustega ning et põhitöö eest saadav tasu moodustaks kogutasust piisava osa.

Kehtivate tulemustasu põhimõtete kohaselt on juhatuse liikmetele ette nähtud tulemustasu suurusjärgus maksimaalselt 25% nende aastasest brutotasust. Tulemustasu sõltub ettevõtte aasta finants- ja tootmistulemustest. 80% tulemustasust on seotud ettevõtte tulemustega ning 20% on seotud isiklike eesmärkidega. Eesmärgid ning proportsioon vaadatakse üle ning kinnitatakse tasustamiskomitee poolt. Kui aastatulemused jäävad oodatust nõrgemaks, võidakse vastavasisulise otsuse korral tulemustasu mitte välja maksta.

AS Tallinna Vesi ametisse nimetamise ja tasustamise komiteesse kuuluvad järgmised nõukogu liikmed:

  • Priit Koit
  • Priit Lello
  • Priit Rohumaa