Auditikomitee

Ettevõtte nõukogule alluv auditikomitee on sõltumatu üksus, mille eesmärgiks on:

 • osaleda ettevõtte arengut puudutavates otsustes;
 • parandada informatsioonivahetust ja koostööd omanike, nõukogu, juhatuse, sise- ja välisaudiitoritega;
 • aidata tõhustada sisekontrollisüsteemi;
 • tagada finantsaruandluse läbipaistvus.

Komitee kohustub jälgima ning analüüsima:

 • rahandusinformatsiooni töötlemist;
 • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
 • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
 • audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust teistele seaduse nõuetele.

AS Tallinna Vesi auditikomiteesse kuuluvad järgmised nõukogu liikmed:

 • Robert Kitt
 • Mart Mägi
 • Gerli Kivisoo