AS Tallinna Vesi ja Tallinna linn sõlmivad järgmiseks kümneks aastaks halduslepingu

Tallinna Linnavolikogu kiitis 03.11.2022 otsusega nr 114 heaks AS-i Tallinna Vesi nõukogu poolt kinnitatud uue halduslepingu, mille üks olulisemaid eesmärke on Tallinna ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni klientide varustamine veega ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee vastuvõtmine ning puhastamine. Haldusülesanne kinnitati ja AS Tallinna Vesi määrati vee-ettevõtjaks põhitegevuspiirkonnas järgnevaks kümneks aastaks ehk kuni 30.11.2032 (k.a). AS-i Tallinna Vesi teenusleping, mis sõlmiti Tallinna linnaga 12.01.2001, lõpeb 30.11.2022, uus haldusleping sõlmitakse perioodiks 01.12.2022 – 30.11.2032 (k.a). 

Sõlmitava halduslepingu järgi planeeritakse teha kõik investeeringud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatistesse õigusaktide kohaselt lubatud tasude, eelkõige veeteenuse hinna ja liitumistasude arvelt. „Investeeringute planeerimine tugineb vajalikkusele, kulutõhususele ja mõistlikkusele ning sellele, et nende tegemine tooks kaasa võimalikult vähesel määral avalike vahendite kasutamist. Seni kehtiva teenuslepingu järgi sõltus investeeringute tegemine rekonstrueeritavate torustike pikkusest ehk AS Tallinna Vesi kohustus torustikke rekonstrueerima vähemalt 10 km aastas,“ selgitas AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Aleksandr Timofejev.

„Tallinna linn avaldab heameelt uue halduslepingu sõlmimise üle, mille eesmärgiks on kvaliteetse veeteenuse tagamine linnaelanikele ja ettevõtjatele, keskkonnahoiupõhimõtete järgimine ning suurem tähelepanu investeeringutele, et tagada võrkude järjepidev kaasajastamine ning ettevõtte jätkusuutlikkus,“ märkis Tallinna linnasekretär ja AS Tallinna Vesi nõukogu aseesimees Priit Lello. Haldusülesande täitmise rahastamine toimub ka edaspidi klientidelt ja teistelt vee-ettevõtjatelt neile osutatavate teenuste eest nõutavate tasude arvelt ning veeteenuste hinna kooskõlastab Konkurentsiamet. Tallinna linn maksab kliendina AS-i Tallinna Vesi teenuseid tarbides teenuste eest ülejäänud klientidega sarnaselt tasu. Täiendavalt reguleerib leping lahkvoolse sademevee ning avalike veevõtukohtade teenuse osutamise tasudega seonduvat. Poolte soov on lahkvoolse sademevee ja avalike veevõtukohtade teenuse tasu kujundamisel lähtuda veeteenuse hinnale rakenduvatest regulatsiooni põhimõtetest. Halduslepingust tulenevalt hakkab AS Tallinna Vesi osutama ka lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajatiste kaudu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenust. AS-i Tallinna Vesi ülesannete hulka kuulub ka ühisveevärgil asuvatest avalikest veevõtukohtadest, sh hüdrantidest ja veekraanidest veevõtu teenus.

Lepingus reguleeritakse, et Tallinna linn tasub edaspidi vee-ettevõtjale sademevee teenuse osutamise ning ühisveevärgil asuvate avalike veevõtukohtade opereerimise eest tasu lähtuvalt analoogiast Konkurentsiameti soovitusliku veeteenuse hinna arvutamise metoodikaga. Halduslepingu allkirjastamine ei too kaasa kohest muutust AS Tallinna Vesi koondtuludes ning sarnaselt veeteenuste hinnale sisaldab teenuse tasu põhjendatud kulusid, kapitalikulu ning vee-ettevõtja põhjendatud tulukust.

Müügitulu, tuh € 2019 2020 2021
Sademevee kogumise ja puhastamise ning
avalike veevõtukohtade teenus
4 002 4 588 4 010
Sademeveetorustikke pikkus (km) 513 507 520

Sademevee kogumise ja puhastamise ning avalike veevõtukohtade teenuse müügitulu kehtiva lepingu alusel. 

„Halduslepingu üheks eesmärgiks on Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi ühise koostööna lahendada ka ajaloolised väljakutsed, nagu seda on peremehetud torustikud, mistõttu nähakse halduslepingus ette nende üleandmine AS-ile Tallinna Vesi. Lisaks näevad pooled ühe ajaloolise probleemina ahelmajasid (kinnistud, millel on üks liitumispunkt ja mitut hoonet läbiv ja teenindav vee- või kanalisatsioonitorustik), millele tuleks välja ehitada eraldi liitumispunktid. Kolmandaks on poolte ühiseks eesmärgiks see, et tarbijatel oleks AS-i Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonnas võimalik liituda ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenusega, millega liitumist Tallinna linn võimalusel toetab,“ selgitas AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Aleksandr Timofejev.

Haldusleping on kõigile kättesaadav Tallinna linna dokumendihaldussüsteemis ja AS Tallinna Vesi kodulehel.

 

Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

Tallinna Vesi

(+372) 626 2271

maria.tiidus@tvesi.ee