AS-i Tallinna Vesi 2023. aasta esimese kvartali finantstulemused

AS Tallinna Vesi teenis 2023. aasta esimeses kvartalis 14,6 miljonit eurot müügitulu ja 3,50 miljonit eurot puhaskasumit. Esimese kvartali investeeringute maht põhivarasse suurenes eelmise perioodiga võrreldes 68%, ulatudes 4,7 miljoni euroni.

2023. aastal tõusis veeteenuste müügitulu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6%.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes esimeses kvartalis 11,2%, jõudes 4,27 miljoni euroni. “Esimese kvartali müügitulu kasvas tänu müügihinnas kajastuvale tootmiskulude tõusule ja veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist ehitusmahtude oluline suurenemine,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 23,2% ja oli kokku 6,04 miljonit eurot.

Ettevõtte esimese kvartali brutokasum oli 5,71 miljonit eurot, tõustes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,33 miljonit eurot. “Brutokasumi paranemine on seotud müügihinnas kajastuvate tootmiskuludega. Brutokasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30,4%,” selgitas Timofejev.

Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 4,07 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,07 miljonit eurot rohkem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta esimeses kvartalis 3,5 miljonit eurot, mis on 0,62 miljonit rohkem kui 2022. aasta samal perioodil.

Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga suurenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 119,7% ehk 0,44 miljonit eurot. Tulude kasv on eelkõige seotud 2023. aasta ehitusmahtude suurenemisega ja 2022. aasta projektide ületulemisega 2023. aastasse.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga investeeris AS Tallinna Vesi põhivaradesse võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 68% rohkem ehk 4,7 miljonit eurot.

Järgnevate aastate investeeringute plaan lähtub Tallinna linna poolt tellitud ja AS-i Infragate poolt järgnevaks 12 aastaks koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, mis on dokumendina leitav Tallinna linna kodulehel. “Senised ja tulevased investeeringud tagavad ka edaspidi tallinlastele joogivee kõrge kvaliteedi ja aitavad hoida looduskeskkonda puhtamana ning läbi kaasaegsete tehnoloogiate ja materjalide tõuseb nii torustike keskmine eluiga kui ka puhastussüsteemide efektiivsus. Nii saame tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse taskukohase hinnaga ja võimalikult väikse häiringuga inimeste igapäevaelule,” sõnas Timofejev.

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu veenäite. Esimesed kolm tuhat klienti on endale juba uued nutiarvestid saanud ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. AS-i Tallinna Vesi kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lõppes oluline projekt, mille tulemusel sai Paljassaare reoveepuhastusjaama peapumplasse paigaldatud uus pump. Hetkel töös olevad projektid: peapumpla imibasseinide vahesiibri paigaldamine, metaantankide rekonstrueerimine, koostootmisjaama paigaldamine ning aerotankide rekonstrueerimine, peapumpla täiendavad võred, reoveepuhastusjaama võrede rekonstrueerimine ja järelsetitite rekonstrueerimine.

Lisaks on AS Tallinna Vesi alustanud uuringuga, et välja selgitada, missugused on võimalused soojustagastuseks õhupuhurite õhust, samuti osaletakse Interregi poolt rahastatud teadusprojektis, mis käsitleb erinevate tehnoloogiate rakendamise võimalusi PFAS-ühendite eemaldamiseks reoveest. AS Tallinna Vesi on kaasatud ka Interregi projekti, mille eesmärk on katsetada uudset tehnoloogiat ravimijääkide eemaldamiseks reoveest.

2023. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne