Veeteenuse hinnamuutus tagab ka tulevikus kvaliteetse teenuse

1. juulist muutub veeteenuse hind Tallinnas, Sauel ja Maardus. Muudatuse põhjuseks on veepuhastuse ja -varustuse jaoks oluliste sisendite hinnatõus, taristu toimepidevuseks vältimatud investeeringud ning uuest Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenev kohustus ühtlustada era- ja äritarbijate veetariif 2026. aastaks.

Elutähtsa teenuse osutajana planeerib Tallinna Vesi kulusid nii, et need tagavad kvaliteetse ja jätkusuutliku teenuse nii täna kui tulevikus. Iga sendi lisamise vajadus veeteenuse hinnale on hoolikalt läbi kaalutud, sest soovime hoida teenuse hinna kättesaadava kõigi tarbijate jaoks. Meie veetarbijad on üldiselt säästlikud ning väärtustavad vett kui olulist loodusressurssi – keskmine veetarbimine inimese kohta on alla 3 m³ kuus. 

Konkurentsiamet kinnitas Tallinna ja Saue piirkonna veeteenuse uueks hinnaks eraklientidele 1,84 eurot ning äriklientidele 3,45 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Veeteenuse hind Tallinnas ja Sauel muutub eraklientide jaoks 28 sendi võrra kuupmeetri kohta (lisandub käibemaks). Arvestades keskmist veekulu inimese kohta alla 3 m³ kuus, siis keskmiselt tõuseb veeteenuse kulu alla ühe euro inimese kohta kuus.  

Tallinna ja Saue veeteenuse hind erakliendile on olnud ja jääb ka edaspidi Eesti soodsaimate hindade tasemele. Veeteenuse kulu moodustab Eestis keskmiselt ligi 1% leibkonna netosissetulekutest, Tallinnas jääb veeteenuse kulu alla 0,5% leibkonna netosissetulekust. 

Tallinna Vesi korrigeeris viimati veeteenuse hinda kõigi kululiikide lõikes 2019. aastal, vahepealsel ajal on hinnad muutunud vaid elektrienergia kulude ulatuses.  

Lähtudes tootmis- ja tegevuskulude muutusest ning veetaristu ulatuslikust investeeringuvajadusest, on hinnamuudatused võimalikud ka tulevikus. Tallinna Veele kuulub Eesti suurim vee- ja kanalisatsioonitaristu, mis lisaks igapäevasele hooldusele vajab ka järjepidevaid investeeringuid. Viimase nelja aastaga on taristu uuendamisse investeeritud üle 80 miljoni euro. Need ja tulevased investeeringud on vajalikud selleks, et tagada joogivee kõrge kvaliteet, veeteenuse toimepidevus ja Läänemere puhtus.  

Maardu tegevuspiirkonnas hakkab samuti kehtima uus veeteenuse hind – 3,87 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Positiivse uudisena kaob igakuine abonenttasu. Hind saab olema sama nii era- kui äriklientidele. 

Maardu piirkonnas on Tallinna Vesi teenusepakkuja, kuid mitte varade omanik. Maardu on seetõttu eraldi hinnapiirkond, mille hinda mõjutavad olulisel määral veehinnast teostatavad investeeringud Maardu piirkonda ning asustustihedus. Maardu klientide veeteenuse hind ei ole muutunud üle 10 aasta. Piirkonnas on ellu viidud üle 20 miljoni euro suurused investeeringud ning need jätkuvad reoveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ja nõuetekohase veekvaliteedi tagamiseks.