Tallinna Vesi kasvatas teises kvartalis müügitulu ja kasumit

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas teises kvartalis 15,41 miljoni euroni ja ärikasum 4,13 miljoni euroni. Müügitulu kasvule aitas kaasa tootmiskulude tõusust tingitud hinnamuudatus, selgub ettevõtte 2023. a teise kvartali vahearuandest.

Teises kvartalis kasvas nii era- kui äriklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu. Tallinna Vee äriklientidele müüdud veeteenusest saadud tulu oli teises kvartalis 4,42 miljonit eurot, mida on 4,1 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Eraklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu kasvas võrreldes eelnenud aasta teise kvartaliga 23,2 protsenti ja oli kokku 6,15 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,05 miljoni euro võrra. 2023. aasta kuue kuu ärikasum oli 8,20 miljonit eurot, mida on 2,11 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta teises kvartalis 2,31 miljonit eurot, mis on 1,36 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on puhaskasumi tõus seotud eelmise aasta neljandas kvartalis rakendunud veeteenuse hinnamuudatusega. „Puhaskasumi taastumise tingis tootmiskulude tõusu kajastumine müügituludes,“ selgitas ta.

Stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad annavad märku, et Tallinna Vesi pakub usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust – 2023. a kuue kuu jooksul võetud veeproovid kinnitasid, et kraanivesi vastab sajaprotsendiliselt joogiveele seatud kõrgetele kvaliteedinõuetele. „Kõrge kvaliteediga joogivesi on väärtuslik ressurss, mida ei saa võtta iseenesestmõistetavalt. Suurepärase veekvaliteedi taga on palju inimesi, strateegilist tööd ja teadust,“ ütles Timofejev.

Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus. „2023. aasta alguses võtsime veetorustike hooldusel kasutusele jääpesu meetodi ning poole aastaga oleme jääga pesnud 73 km veevõrku,“ tõi Timofejev välja. Veetorustike jääpesu on ainulaadne veetorustike hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamises ja selle massi läbi torustiku pumpamises.

Tänavu juuli alguses pakkus Tallinna Vesi puhast joogivett ka XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa“, mille proovidesse ja etendustele viidi paakidega enam kui 100 000 liitrit joogivett. Aleksandr Timofejevi sõnul hoiti koos lauljate, tantsijate ja publikuga ära enam kui 200 000 plastpudeli toomise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu. Lisaks veepaakidele pakuti laulu- ja tantsupeol joogivett Tallinna Lauluväljakule ja Kalevi staadionile paigaldatud joogiveekraanidest, mis jäävad statsionaarselt linnarahvale ja külalistele kasutamiseks.

Reoveeanalüüsid kinnitasid, et teises kvartalis puhastatud heitvesi sisaldas seaduses nõutud piirmäärast oluliselt vähem saasteaineid. See näitaja on oluline, kuna puhastatud reovee kvaliteet mõjutab otseselt Läänemerd ja looduskeskkonda. „2023. aasta kuue kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 355 tonni prahti, 89 tonni liiva, 938 tonni lämmastikku ja 126 tonni fosforit,“ tõi Timofejev välja.

Teises kvartalis langes veekadude osakaal veevõrgus. Veekadude vähendamisele aitab kaasa pidev veetorustike uuendamine. 2023. aastal on Tallinna Vesi uuendanud 14 kilomeetrit torustikke ja suvel jätkuvad mahukad rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt.

2023. aasta suurimaks projektiks reoveepuhastusjaamas on metaantankide rekonstrueerimine, mille tulemusena hakkab Tallinna Vesi tootma veel rohkem biogaasi settest, mis tekib reoveepuhastuse protsessi käigus. Paralleelselt käivad ehitustööd Paljassaare reoveepuhastusjaamas koostootmisjaama rajamiseks, mis võimaldab tulevikus lisaks soojusenergia tootmisele biogaasist toota suurema osa reovee puhastamisprotsessis vajaminevast elektrienergiast. Koostootmisjaam on planeeritud käivitada neljandas kvartalis.

AS Tallinna Vesi  sõlmis laenulepingud kogusummas 131 miljonit eurot. Sõlmitud laenulepingutega rahastatakse AS-i Tallinna Vesi investeeringute teostamist 2023-2025. aastani. Ettevõtte investeeringud ulatuvad 2023. aastal 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte äristrateegiast ning linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Laenulepingutega rahastatakse järgmisi suurprojekte: reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

17.-19. mail toimus ISO/IEC 27001:2013 esmasertifitseerimine ja sertifikaat tõendab, et meie infoturbejuhtimissüsteem vastab ISO/IEC 27001:2013 nõuetele. AS-i Tallinna Vesi sertifikaat kehtib kuni 26.06.2026.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

2023. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne