Tallinna Vee müügitulu kasvas eelmisel aastal 54,6 miljoni euroni

Börsiettevõte Tallinna Vesi teenis eelmisel aastal 54,6 miljonit eurot müügitulu ja 8,41 miljonit eurot puhaskasumit. Müügitulu kasvas aastaga 2,4 protsenti tänu pealinna majutus- ja vabaajaasutuste veetarbimise suurenemisele viimases kvartalis.

Neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi kokku 16 miljonit eurot müügitulu. Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 11,6 protsenti, jõudes 4,32 miljoni euroni. “Neljanda kvartali müügitulu kasvas tänu veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist elektrihinna tõusust tingitud veehinna muutus alates 1. oktoobrist,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis neljandas kvartalis eelnenud aastaga võrreldes 20,1 protsenti ja oli kokku 6,1 miljonit eurot. Aasta kokkuvõttes kasvas kõige rohkem just veeteenuste müügitulu, 2021. aastaga võrreldes 8,5%.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,52 miljon eurot, langedes aastaga 0,28 miljonit eurot. “Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6% protsenti,” selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus, mis suurenes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 48,2 protsenti. Samuti mõjutas ettevõtte tulemusi kemikaalide hüppeline hinnatõus. 2022. aasta kogu brutokasum oli 16,9 miljonit eurot, olles aasta varasemast tulemusest 3,68 miljonit eurot väiksem.

Tallinna Vee ärikasum oli neljandas kvartalis 2,8 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot väiksem. 2022. aasta ärikasum kokku oli 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelneva aastaga 39,7 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta neljandas kvartalis 2,36 miljonit eurot, mis on 0,85 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. 2022. aasta koguvaates oli puhaskasum 8,41 miljonit eurot. Eelneval aastal oli sama näitaja 16,2 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga vähenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 14,5 protsenti ehk 0,4 miljonit eurot. 2022. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu kokku 4,8 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti ehk 2,5 miljonit eurot. Tulude langus on eelkõige seotud 2022. aasta ehitusmahtude vähenemisega, mis oli tingitud tee-ehituse turul valitsevast ebakindlusest.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Eelmisel aastal olid investeeringud torustikku 10,3 miljonit eurot ning kokku rekonstrueeriti ligi 19 km vee- ja reoveetorusid. 2023. aastal jätkatakse  investeeringuid, et tagada varade jätkusuutlikus.

Järgnevate aastate investeeringute plaan lähtub järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavast, mis valmib tänavu koostöös Tallinna linnaga. “Senised ja tulevased investeeringud tagavad ka edaspidi tallinlastele joogivee kõrge kvaliteedi ja aitavad hoida looduskeskkonda puhtamana,” sõnas Timofejev.

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu vee näite. Esimesed tuhat klienti said eelmise aasta lõpus endale juba uued nutiarvestid ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. “Nutiarvesti peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutiarvesti infot ka rikete ja veelekete kohta,” selgitas Timofejev. AS Tallinna Vee kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, jätkates CO2 jalajälje kaardistamist. Jalajälje vähendamiseks võeti ASi Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. AS Tallinna Vesi sõlmis eelmise aasta lõpus lepingu Paljassaare reoveepuhastusjaama elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama rajamiseks, mille abil hakatakse kasutama reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi sooja- ja elektrienergia kulude vähendamiseks. Reoveesettest toodetud biogaas katab kuni 70% tänasest keskmisest reoveepuhasti elektrienergia tarbimisest aastas. Koostootmisjaam käivitub selle aasta lõpus.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.

Kogu eelmise aasta on Tallinna Vesi pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Kaheteistkümne kuu jooksul võttis ettevõte 3086 veeproovi, millest 99,8% vastas kõikidele kvaliteedinõuetele. “Kraanivee kvaliteet on jätkuvalt suurepärane. Selle on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, ennetavad veevõrgu hooldustööd ja investeeringud veepumplatesse,“ tõdes Timofejev.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

 

Lisainfo:

Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

Tallinna Vesi

Tel: 626 2271

E-post: maria.tiidus@tvesi.ee