Tallinna Vee kliendisuhete tugevuse uuringu tulemused

Perioodil 1.-14. detsember 2022 viidi veebiküsitlusena läbi iga aastane Tallinna Vee kliendisuhete tugevuse uuring äriklientide, kortermajade, eramuklientide ja lõpptarbijate hulgas. Uuringule vastas 638 klienti ja 418 lõpptarbijat. Uuringu põhieesmärgiks oli kaardistada muutused Tallinna Vee kliendisuhete tugevuses ning saada tagasisidet ettevõtte tegevuse edukuse kohta.

Peame väga oluliseks süsteemset ning regulaarset tagasiside kogumist oma klientidelt ja tarbijatelt. See aitab meil saada oma tegevusele õiglast hinnangut ning mõista oma tugevusi, aga ka nõrku külgi, millele peaksime edaspidi rohkem tähelepanu pöörama. Seetõttu teeme koostööd uuringufirmaga Kantar Emor.

Läbiviidud analüüsist ilmnes, et võrreldes eelnevate aastatega on Tallinna Vee kliendisuhted muutunud tugevamaks korteriühistute ja äriklientidega. Rahulolu teenusega on jätkuvalt kõrge ning kõik kliendisegmendid on rahul vee pideva ja ühtlase kättesaadavuse ning vee selgusega. Ka veekatkestustest informeerimisega ollakse rahul. Endiselt kehtib väide, et need, kes joovad kraanivett, hindavad selle kvaliteeti kõrgemalt. Näiteks 77% eramuklientidest joovad kraanivett filtreerimata ning hindavad vee maitset ja lõhna kõrgemalt.

Ehkki klientide tagasiside meie teenustele on jätkuvalt hea, näeme vajadust pingutada saavutatud kliendirahuolu hoid­miseks ja kasvatamiseks läbi pakutavate teenuste kvaliteedi ja kliendi­teeninduse parendamise. Eeskätt on meil arenguruumi klientide kursis hoidmisega pöördumise lahendamise käiguga, kokkulepetest kinnipidamisega ja vastamise kiirusega. Ka peame me rohkem tähelepanu pöörama info jagamisele meedias Tallinna Vee tegemiste kohta, et hoida kliente kursis sotsiaalse vastutustundlikkuse ja keskkonna jalajälje vähendamiseks tehtud tegevustega.

Täname kõiki kliente ja tarbijaid, kes meile tagasisidet on andnud – tänu teile saame täiendavat infot pingutamaks teenuse ja teeninduse kvaliteedi tõstmisel!