Tallinna Halduskohus avaldas põhjendused AS Tallinna Vesi kaebuste rahuldamata jätmisele

 

05. juunil 2015. aastal otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt 01.06.2011 ja 09.11.2011 esitatud kaebused rahuldamata. 12. oktoobril jõudsid AS-ini Tallinna Vesi kohtuotsuse põhjendused.

Tallinna Ringkonnakohus kinnitas 2012. aastal, et 2001. aastal sõlmitud Teenuslepingu tariife puudutav osa on haldusleping. Oma 12. oktoobri otsuses on Tallinna Halduskohus asunud seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa kui haldusleping ei ole Konkurentsiametile siduv. AS Tallinna Vesi hinnangul ei ole kohtu seisukoht põhjendatud.
Ettevõte on varasemalt kinnitanud, et vaidlustab esimese kohtuastme otsuse Tallinna Ringkonnakohtus. AS Tallinna Vesi on esitanud ametliku teate sooviga apellatsioonkaebuse esitamiseks. Halduskohtu tervikotsuse kättesaamisest on ettevõttel otsuse edasikaebamiseks 30 kalendripäeva.

Tallinna Halduskohtu 05. juuni otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud. Tariifivaidluses lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib esialgne õiguskaitse, millega Tallinna Halduskohus peatas Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmise, mis puudutas tariifide langetamist. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu. AS Tallinna Vesi esitas kahjunõude 02. mail 2014. aastal, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse viimaseks istungiajaks on määratud 2016. aasta november. Sellekohase börsiteate leiab siit.