Riigi Kinnisvara AS, 100% riigi omandis olev äriühing, hages AS-i Tallinna Vesi, vaidlustades Ettevõtte erastamise aluseks olnud kaheste tariifide seaduslikkuse

 

31. augustil 2012. a esitas Riigi Kinnisvara AS (RKAS), 100% riigi omandis olev äriühing, hagi AS-i Tallinna Vesi vastu, nõudes kahjusid summas 301 987,35 eur Tallinna vanglale arvete esitamise eest juriidilise isiku tariifiga, mille RKAS väidab olevat ebaseadusliku olevat.

Kuna RKAS algne nõue ei olnud selge, nõudis Harju Maakohus (tsiviilkohus), et nõuet hiljemalt 10.01.2013.a täpsustataks. RKAS on nüüdseks täpsustanud, et väidetavasti on kahju tekkinud selle tõttu, et AS Tallinna Vesi rakendas Tallinna linna hinnamäärusi vastavalt rahvusvahelisele erastamislepingule ning et AS Tallinna Vesi on seeläbi väidetavalt rakendanud juriidilistest ja füüsilistest isikutest klientide suhtes ebaseaduslikult diskrimineerivaid veehindu.

RKAS väidab, et Tallinna linna hinnamäärused on tühised ja et AS Tallinna Vesi ei oleks pidanud neid rakendama. RKAS hagi kohaselt oleks AS Tallinna Vesi pidanud rikkuma oma erastamise tingimusi, mille alustingimusi RKAS väidab nüüd olevat ebaseaduslikud. RKAS kohaselt oleks AS Tallinna Vesi pidanud Tallinna vanglale ja RKAS-i suhtes, mis mõlemad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohaldama füüsiliste isikute ja mitte juriidiliste isikute tariife.

31. augustil 2012.a esitas RKAS sarnastel alustel kaebuse Tallinna linna vastu ka halduskohtule, et vaidlustada samad Tallinna linna hinnamäärused. See tähendab, et RKAS vaidlustab samu, Tallinna linna kehtestatud kaheseid veehindu mitme eri isiku vastu eri kohtutes. Esimese ja teise astme halduskohtud on mõlemad juba leidnud, et RKAS nõudel puudub õiguslik alus. Antud kohtuasi on hetkel menetlusloa ootuses Riigikohtus.

Kahesed tariifimäärad on kehtinud Tallinnas alates 1990-ndatest ja Tallinna vangla suhtes on alati rakendatud juriidiliste isikute tariifi nii enne kui pärast AS-i Tallinna Vesi erastamist. AS Tallinna Vesi on alati järjekindlalt uskunud, et ettevõtte erastamislepingut peaks põhimõtteliselt austama ning on nii Tallinna vangla kui RKAS suhtes alati järginud Tallinna linna hinnamäärusi, mis olid täielikult vastavuses Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusega.

AS Tallinna Vesi soovib oma aktsionäre teavitada, et Ettevõte vaidleb vastu sellisele täiendavale katsele rikkuda ühte tingimust, millel Ettevõtte rahvusvaheline erastamisleping põhineb. AS Tallinna Vesi teeb kõik endast oleneva, et kaitsta rahvusvahelist erastamislepingut ja Teenuslepingut, mis on tunnistatud avalik-õiguslikuks halduslepinguks.