Olulised keskkonnaaspektid

Mõjutame oma igapäevase tegevusega ligi kolmandiku Eesti elanike elukvaliteeti ja ümbritsevat keskkonda. Vastutustundliku ettevõttena soovime tegutseda keskkonda hoidvalt ning vähendada tegevusest tulenevat negatiivset mõju. Selleks oleme välja selgitatud need tegevuse aspektid, mis kõige enam põhjustavad või võivad põhjustada olulisi muudatusi ümbritsevas keskkonnas. Lähtudes nende aspektide olulisusest on püstitatud keskkonnaeesmärgid ja kehtestatud vajalikud kontrollmehhanismid ebasoodsa keskkonnamõju ärahoidmiseks või leevendamiseks, ja eesmärkide/ülesannete täitmist kontrollitakse regulaarselt.

Ülevaate ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest ja keskkonnategevuse tulemustest annab Keskkonnaaruanne.